Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit oktober, 2014 tonen

De spontane raadpleging

Nu ook rechtstreeks en anoniem, en binnen de 10 werkdagen. Het Koninklijk Besluit van 24 april 2014 tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk , verschenen in het Belgisch Staatsblad op 23 mei 2014, heeft de spontane raadpleging in een nieuw jasje gestoken. De werknemer moet een spontane raadpleging (of een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting) niet langer aanvragen via zijn of haar werkgever, maar kan dit nu rechtstreeks doen bij de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. Artikel 37 van het KB van 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers zag er als volgt uit:  Elke werknemer, al dan niet onderworpen aan het gezondheidstoezicht, heeft het recht zonder verwijl de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer te raadplegen voor gezondheidsklachten die hij wijt aan het feit dat onvoldoende preventiemaatregelen werden genomen, zoals bedoeld in artikel 9 van het koninklijk besluit betreffende het beleid inzake het welzijn. Deze gezondheidsbeoo

Onderzoek op vraag van de werkgever

In het kort: vanaf nu kan de werkgever elke werknemer met fysieke of mentale problemen naar de arbeidsgeneesheer sturen. Op 23 mei is dus het  Koninklijk Besluit van 24 april 2014 tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk  in het Belgisch Staatsblad verschenen. En  op 1 juni  heb ik al aangegeven dat dit KB onder meer inhoudt dat de werkgever nu ook de arbeidsgeneesheer moet verwittigen wanneer de lichamelijke of geestelijke toestand van een werknemer het arbeidsrisico verhoogt. De gevolgen hiervan zijn echter onderbelicht. Men beseft onvoldoende wat bovenstaande wijziging van de wettekst inhoudt. Zal ik om te beginnen de originele en de nieuwe wettekst tegen het licht houden. (Waarschuwing: volgende passage kan ernstige slaperigheid veroorzaken). In het oorspronkelijke KB van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers stond onder afdeling 3 (Verplichtingen van de werkgever in verband met de toepassing en de uitvoering van he