Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2014 tonen

De spontane raadpleging

Nu ook rechtstreeks en anoniem, en binnen de 10 werkdagen. Het Koninklijk Besluit van 24 april 2014 tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk , verschenen in het Belgisch Staatsblad op 23 mei 2014, heeft de spontane raadpleging in een nieuw jasje gestoken. De werknemer moet een spontane raadpleging (of een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting) niet langer aanvragen via zijn of haar werkgever, maar kan dit nu rechtstreeks doen bij de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. Artikel 37 van het KB van 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers zag er als volgt uit:  Elke werknemer, al dan niet onderworpen aan het gezondheidstoezicht, heeft het recht zonder verwijl de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer te raadplegen voor gezondheidsklachten die hij wijt aan het feit dat onvoldoende preventiemaatregelen werden genomen, zoals bedoeld in artikel 9 van het koninklijk besluit betreffende het beleid inzake het welzijn. Deze gezondheidsbeoo

Onderzoek op vraag van de werkgever

In het kort: vanaf nu kan de werkgever elke werknemer met fysieke of mentale problemen naar de arbeidsgeneesheer sturen. Op 23 mei is dus het  Koninklijk Besluit van 24 april 2014 tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk  in het Belgisch Staatsblad verschenen. En  op 1 juni  heb ik al aangegeven dat dit KB onder meer inhoudt dat de werkgever nu ook de arbeidsgeneesheer moet verwittigen wanneer de lichamelijke of geestelijke toestand van een werknemer het arbeidsrisico verhoogt. De gevolgen hiervan zijn echter onderbelicht. Men beseft onvoldoende wat bovenstaande wijziging van de wettekst inhoudt. Zal ik om te beginnen de originele en de nieuwe wettekst tegen het licht houden. (Waarschuwing: volgende passage kan ernstige slaperigheid veroorzaken). In het oorspronkelijke KB van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers stond onder afdeling 3 (Verplichtingen van de werkgever in verband met de toepassing en de uitvoering van he

Ebola

Ik kom er nu pas aan toe om iets over de nieuwste beschavingsuitroeier Ebola te schrijven. Want zodra ik hoorde over deze nieuwe outbreak heb ik onmiddellijk al mijn internetverbindingen doorgeknaagd. Het virus is namelijk in 50 à 90% van de gevallen dodelijk, en ik heb al een tijd geen update meer gedaan van mijn virusscanner. Je moet begrijpen dat ik behoedzaam ben. Na de massale sterfte door de vogelgriep in 2003, het decimeren van de wereldbevolking door de varkensgriep in 2009 en de uitgedunde scholen sedert de terugkeer van de bof in 2013 - allemaal dodelijke aandoeningen waarover ik met een onovertroffen zelfopofferend vermogen heb gerapporteerd en gewaarschuwd - wou ik eerst mijn voorraden water, bonen in blik en landmijnen aanvullen. Maar nu heeft iemand me verzekerd dat het virus uitsluitend wordt verspreid via rechtstreeks contact met lichaamsvloeistoffen. En zo nauw is mijn relatie met mijn pc ook weer niet, dus bij deze herverbind ik mijn connectie met het were

Progressieve werkhervatting

Een tussendoortje. Recent heeft een collega me de volgende casus voorgelegd. Bij een werkgever keurt men progressieve werkhervatting: starten aan halve prestaties en progressief opbouwen (bvb. na een maand ¾) goed. Een werkneemster hervatte halftijds met aangepast werk. Dit werd aanvaard door de medisch adviseur. Maar die heeft nu het voorstel om naar ¾ te gaan afgewezen, en heeft aangegeven dat dan het recht op uitkering vervalt. Zonder al te veel commentaar (I'm not in the mood), zal ik mijn antwoord hieronder weergeven. Personen die een invaliditeitsuitkering hebben, kunnen progressief hervatten, in stappen van bvb. 10%. Dit zijn werknemers met een langdurige of chronische ziekte en werknemers die een handicap verworven hebben. Maar bij deeltijdse werkhervattingen na (gewoon) ziekteverlof, zijn er slechts drie formules die steevast worden goedgekeurd: halve dagen werken, 2,5 dag per week werken, of over 2 weken 3 dagen werken de eerste week, en 2 dage

Een alternatief onderwerp

De voorbije weken heb ik het enkel gehad over de recent verschenen Koninklijke Besluiten, en hun gevolgen voor de werkgevers, de werknemers en de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. Een heel sexy onderwerp uiteraard, maar toch. Hoog tijd dat ik het terug eens over iets compleet anders heb. Maar waarover dan? Met de recente erkenning van homeopathie in België, zou ik het uitgebreid kunnen hebben over de precieze werkingsmechanismen van deze populaire vorm van alternatieve geneeskunde. Twee op de drie Belgen gebruikt namelijk volgens een peiling uit 2013 homeopatische geneesmiddelen. Het werkelijke cijfer kan iets lager liggen, omdat men homeopathie nogal eens verwart met kruidengeneeskunde. Een aftreksel van wilgenbast tegen hoofdpijn, een extract van Echinacea tegen verkoudheid; dat bijvoorbeeld zijn geen homeopathische medicijnen. 70% van de huidige geneesmiddelen zijn gebaseerd op plantaardige producten; ze zijn wel uitgezuiverd en precies

Tarificatie externe diensten - Een werkmiddel

In de blogpost " Een schoolvoorbeeld " gaf ik een concrete inschatting van de financiële gevolgen van de nieuwe tarificatie voor een fictieve scholengroep. Sedertdien heb ik veel reacties ontvangen, waaronder vele vragen om de berekening te maken voor hun onderneming. Uiteindelijk heb ik maar besloten om de berekeningen in een Excelbestand te gieten. Dit bestand kun je downloaden via deze link . Hiermee kun je heel eenvoudig zelf al een inschatting maken van de verschillen voor en na, zonder dat je naar een rekenmachientje moet grijpen. Update 10/06/2014, t er verdere toelichting. - Deze berekeningswijze is van toepassing voor bedrijven van de legale assen A, B en C+. Voor de KMO's kun je het niet echt gebruiken, want hier voorziet het nieuwe KB geen preventie-eenheden. Zij krijgen alle medische onderzoeken binnen het forfait zonder extra kost (behalve de voorafgaande en periodieke onderzoeken in de bedrijven met 1-5 werknemers - maar zij krijgen dan weer extra

De KB code

Kort:  1. 2016: Geen medisch toezicht meer voor voedingswaren en beeldschermwerk. 2. 2014: Rechtstreeks en anoniem consult bij arbeidsgeneesheer. De werkgever maakt namen en contactgegevens van de artsen, psychologen en preventieadviseurs niveau I van de externe dienst kenbaar aan de werknemers. Ahh, wat een plezier is het toch steeds weer om zich gezellig in de zetel te settelen en een nieuwe wettekst door te nemen. De trouwe Watson beschrijft de avonturen van zijn goede vriend Sherlock Holmes steeds zo duidelijk en onomwonden, dat men al veel te snel doorheeft wie de boosdoener is. Agatha Christie’s ijdele protagonist Hercule Poirot moet zijn petites cellules grises tevergeefs pagina’s lang pijnigen, zelfs wanneer men al lang het moordplot heeft ontrafeld. Zelfs de populaire hedendaagse schrijver Dan Brown weet ons sinds zijn meesterlijke (zij het historisch niet erg accurate) Da Vinci Code minder te boeien met zijn steeds voorspelbaarder plotwendingen. Maar een nie

Tarificatie externe diensten - Een schoolvoorbeeld

Met het nieuw KB Tarificatie dat zal ingaan vanaf 1 januari 2016 en het KB met wijzigingen van bepalingen van het gezondheidstoezicht , komt een grondige wijziging van de berekening van de tarieven van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (zie ook een aantal eerdere blogposts). Voor een aantal bedrijven leidt dit ook tot een grote kostenstijging of -reductie. Momenteel is de kost van de externe dienst berekend op de individuele risicoprofielen van de werknemers, en de periodiciteit van het arbeidsgeneeskundig gezondheidstoezicht dat hieraan gekoppeld is. Zo betaalt de werkgever jaarlijks ongeveer 120 Euro voor elke jaarlijks onderworpen werknemer, 120/3 Euro en 120/5 Euro voor elke respectievelijk 3- en 5-jaarlijks onderworpen werknemer, en 120/7 Euro voor alle niet-onderworpen werknemers. Vanaf 2016 betaalt de werkgever één vast minimumtarief per werknemer, op basis van hun hoofdactiviteit, zoals aangeduid door hun NACE-code , en hun grootte. Bedrijve

Tarificatie externe diensten 2 - Full disclosure

Zo. De nieuwe KB's ( wijziging van diverse bepalingen en tarifering ) zijn gisteren gepubliceerd in het Belgisch Staadsblad. De meeste bepalingen gaan in vanaf 01/01/2016, zoals ik in het vorig artikel al aangaf. Een aantal wijzigingen gaan echter vanaf nu al in voege. Bij deze een korte beschrijving van de belangrijkste wijzigingen. 1. Forfaitaire minimumbijdrage (artikel 13/2 §2) Op basis van de NACE-code van de onderneming. Werkgever > 5 werknemers Standaardrisico 87 € Verminderd risico 52 € Werkgever 1-5 werknemers Standaardrisico 55 € Verminderd risico 35 € 2. Dienstverlening in forfait (artikel 13/3 en 13/4) Geen interne PA (C-, D) Activiteiten MED + PSY, behalve  1-5 WN: voorafgaand / periodiek onderzoek = 77,53 € Activiteiten vanaf wanneer identiteit WN gekend bij WG Interne PA I/II (A, B, C+) Preventie-eenheden: 150 € per uur PA niv I 100% PA-AG 125% PA niv II / verpleegkundige 75%

Tarificatie externe diensten

Op 9 december van vorig jaar heb ik wat informatie over het ontwerp-Koninklijk-Besluit voor tarificatie van externe diensten op deze site geplaatst. De wettekst is ondertussen na wat lobbywerk van werkgevers- en werknemersorganisaties wat aangepast, en de gerapporteerde info dus gedeeltelijk achterhaald. Helaas mag ik nog niets over de details van het huidige ontwerp-KB zeggen, buiten datgene dat minister Monica De Coninck onlangs zelf  in een persbericht heeft verklaard. Maar bon, bij gebrek aan beter, here goes... Momenteel is de tarificatie gekoppeld aan de individuele arbeidsrisico's van de werknemer. Deze risico's bepalen of de werknemer een periodiek medisch onderzoek bij de arbeidsgeneesheer moet ondergaan. De werkgever betaalt jaarlijks ongeveer 120 euro voor elke jaarlijks onderworpen werknemer, 120/3 Euro en 120/5 Euro voor elke respectievelijk 3- en 5-jaarlijks onderworpen werknemer, en  120/7 Euro voor alle niet-onderworpen werknemers. In plaats van

Winterblues

Zo. Nieuwjaar is alweer bijna twee maanden achter de rug. Hoe zit het met de goede voornemens? Je bent toch nog steeds vol goede moed aan het joggen, mag ik hopen! En de keukenkasten zijn nog steeds gevrijwaard van ongezonde snacks? Als je toch al bent hervallen in je oude gewoontes: geen nood, ik heb een goed excuus voor je. Waarschijnlijk heb je last van een winterdepressie. De medische wereld gebruikt de term Seizoensafhankelijke Depressie/ Seasonal Affective Disorder, kortweg "SAD". Januari en februari zijn de ergste maanden. Wat, zeg je verbijsterd, waarom schrijf ik dit dan nu pas, eind februari? Ehh, ik voelde me de voorbije maanden te moe. --Wat is het-- Een winterdepressie is een depressie die je in de wintermaanden hebt. Duh. De symptomen lijken dus ook behoorlijk veel op een gewone depressie. Zo heb je de (soms zeer uitgesproken) vermoeidheid, en je voelt je somber en prikkelbaar. Zo zijn er nog een aantal symptomen, maar ik heb geen zin om die verde

Het grote griepgevaar

Zware, kloppende hoofdpijn. Hoge koorts met hevige rillingen. Algemene, ondraaglijke spierpijnen. En een allesoverheersend onwelzijn en misselijkheid. Iedereen kent het wel. Het zijn uiteraard de gevolgen van het kijken naar een optreden van Justin Bieber. Maar het zijn ook de symptomen van griep. Deze virusinfectie teistert elke winter de wereldbevolking, en staat nu weer voor de deur. Verwar het niet met een verkoudheid. Het griepseizoen schiet pas echt uit de startblokken in januari, en houdt dan een tiental weken aan. Je kunt er ook veel zieker van worden dan bij een banale snotvalling. Het kan gaan van een week koorts met spierpijn tot de dood, of erger nog, ziekteverlet. En dat in de periode van de evaluatiegesprekken! Is er dan niets dat je kunt doen? Wel jazeker. Er bestaat een zeer veilige, eenvoudige en effectieve preventieve maatregel: de griepprik. Deze beschermt je in meer dan 80% van de gevallen tegen de griep, en geeft op zijn minst een gedeeltelijke bescherming