Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit januari, 2023 tonen

Op Kluwer: Hoger risico op chirurgische ingreep schouder bij bouwvakkers

In een recent uitgevoerd onderzoek onder mannelijke bouwvakkers is het verband tussen beroepsmatige biomechanische blootstellingen en het optreden van chirurgische behandeling voor subacromiaal impingementsyndroom (SIS) onderzocht. Het onderzoek duurde 16 jaar en volgde in totaal 220.295 mannelijke bouwvakkers die deelnamen aan een nationaal gezondheidstoezichtprogramma. De resultaten van dit onderzoek benadrukken de noodzaak om de blootstelling op de werkplek te verminderen en symptomen vroegtijdig op te sporen in sterk blootgestelde beroepsgroepen. Dit kan helpen om het aantal gevallen van chirurgische behandeling voor SIS te verminderen en de gezondheid van werknemers te verbeteren. Meer duiding in een artikel voor Kluwer . 

Op Kluwer: Blootstelling aan diacetyldamp bij de productie van voedingsmiddelen en dranken

Blootstelling aan damp van diacetyl, vaak gebruikt als smaakstof en een bijproduct van koffiebranden, kan leiden tot ernstige en onomkeerbare longziekte. Dat wordt gemeld in een nieuw gezondheid- en veiligheidsbulletin van het Engelse HSE, dat er ook richtlijnen voor meegeeft. Diacetyl (CAS: 431-03-8), ook bekend als 2,3-butaandion, is een natuurlijk voorkomende organische verbinding die vrijkomt bij fermentatie, als je gist toevoegt aan suiker. Maar in de voedingsindustrie wordt diacetyl ook gebruikt als additief om de voeding wat sterker te doen smaken. Diacetyl kan in boter zitten, in alcoholische dranken zoals bier, in chocolade en in popcorn. Diacetyldamp kan ook ontstaan ​​als bijproduct tijdens het branden en malen van koffiebonen. Synthetische diacetyl is dan wel een toegelaten smaakstof in Europa, het is ook geclassificeerd als een gevaarlijke stof. Het is giftig bij inademing, kan huidirritatie en oogletsel veroorzaken bij contact en schadelijk zijn bij inslikken. Ik geef mee

Op Kluwer: Je werkgever kan checken wat je doet tijdens de werkuren

Een Canadese vrouw is ontslagen nadat haar werkgever met speciale software haar werkgedrag op haar computer had gecontroleerd. Ook in België mogen werkgevers hun werknemers controleren; er zijn evenwel beperkingen. Ik geef meer duiding in een artikel voor Kluwer .

Op Kluwer: Advies over ontwerp-KB MANCP van de inspectie

De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk heeft een positief advies opgesteld over het ontwerp van Koninklijk Besluit (OKB) over de procedure van het “Multi Annual National Control Plan” (MANCP) van de FOD WASO. Dit plan voorziet een aantal belangrijke wijzigingen, zoals het opnemen van de activiteiten van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Meer duiding in een artikel voor Kluwer .

Op Kluwer: Perfectionisten hebben een grotere kans op burn-out

Perfectionisme kan een grote rol spelen in het ontstaan van een burn-out. Werkgevers en preventieadviseurs moeten zich daarom bewust zijn van deze karaktertrek bij hun werknemers, en ervoor zorgen dat zij tijdig worden ondersteund. Perfectionisten zetten zichzelf vaak onnodig onder druk en stellen hoge eisen aan zichzelf, waardoor de kans op burn-out groter is. Dit geldt niet alleen voor mensen met een zware baan, maar ook voor degenen met veeleisende zorgtaken thuis. Omdat stress niet alleen werkgerelateerd is, is het belangrijk om een bredere definitie van burn-out te hanteren en te erkennen dat stress thuis ook een grote rol kan spelen. Werkgevers en preventieadviseurs moeten zich daarom bewust zijn van deze factoren om werknemers tijdig te kunnen ondersteunen om een burn-out te voorkomen. De preventieadviseurs van de externe preventiedienst kunnen hierbij ondersteuning bieden. Meer duiding in een artikel voor Kluwer .

Februari: flitscontrole in de transportsector

De Sociale Inlichtingen- en OpsporingsDienst (SIOD) kondigt op hun website aan dat ze in februari 2023 flitscontroles zullen uitvoeren in de transportsector. SIOD heeft in dit kader ook een bijkomende checklist opgemaakt. Naast de klassieke controles voeren de sociaal inspecteurs geregeld flitscontroles uit om inbreuken op de sociale wetgeving vast te stellen. Binnen de EU wordt dit gezien als een "best practice" met als bedoeling de compliance te verbeteren. Flitscontroles hebben met name voornamelijk een informatief en preventief karakter en worden voorafgaand op de website van de SIOD gepubliceerd en meegedeeld aan de sociale partners. Bij ernstige en/of herhaaldelijke inbreuken zal er evenwel worden geverbaliseerd. In het kader van de uitvoering van het Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2023-2024, wordt in februari 2023 een nationale flitscontrole in de transportsector voorzien. SIOD heeft hiervoor een bijkomende checklist opgemaakt (zie link ). Deze checklist is opgest

Op Kluwer: Beleid rond mentaal welzijn voor ambtenaren wordt bijgestuurd

Ambtenaren die uitvallen met stressgerelateerde aandoeningen blijken ook de jaren nadien vaak te hervallen. Minister De Sutter trekt vanaf nu elk jaar 1 miljoen euro extra uit voor een beter beleid rond mentaal welzijn op het werk. In 2021 was een ambtenaar gemiddeld 16,5 werkdagen ziek. Dat is het hoogste gemiddelde in vijf jaar tijd. Een afwezigheid duurde gemiddeld 10 werkdagen. Samen stapelden de federale ambtenaren bijna een miljoen afwezigheidsdagen op. De meesten vielen uit door stressgerelateerde psychische aandoeningen zoals een burn-out, een depressie of vermoeidheid. Deze groep is de voorbije vijf jaar stelselmatig groter geworden, van 33% in 2017 tot 40% in 2021. Doorgaans vallen deze zieken ook voor een langere periode uit. Ruim een kwart leverde een ziektebriefje in voor langer dan 30 werkdagen. Meer duiding in een artikel voor Kluwer .

Advies over ontwerp-KB Dienstboden en huispersoneel

De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk heeft een advies opgesteld over het ontwerp van Koninklijk Besluit (OKB) over dienstboden en huispersoneel. Dit OKB heeft tot doel om de welzijnswet van toepassing te maken op dienstboden en huispersoneel, overeenkomstig Conventie nr. 189 van de Internationale Arbeidsorganisatie. Wat houdt het OKB in Het ontwerp van koninklijk besluit (OKB) voorziet dat de codex over het welzijn op het werk van toepassing is op werkgevers van dienstboden of huispersoneel en op deze medewerkers, voor zover het ontwerp niet in specifieke bepalingen voorziet. Hiermee zal de wet van 15 mei 2014 tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk in werking treden, voor wat betreft de dienstboden en het huispersoneel. Deze wet van 15 mei 2014 heeft namelijk tot doel om de welzijnswet van toepassing te maken op dienstboden en huispersoneel, overeenkomstig Conventie nr. 189 van de Internati

Op Prevent: Wat is het Chronic Obstructive Pulmonary Disease of COPD?

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een chronische, langzaam verergerende longziekte waarbij de opname van zuurstof in het lichaam steeds moeilijker wordt. Deze ernstige aandoening kan ook werkgerelateerde oorzaken hebben. Aangezien er geen genezing is voor COPD, is preventie de beste aanpak.  Lees verder via deze link (voor abonnees).

Op Kluwer: Ik had een gesprek met ChatGPT over veiligheid op de werkplek: zo ging het

Ik: Op welke wijze kun je een preventieadviseur ondersteunen in diens dagdagelijkse taken? ChatGPT: Een preventieadviseur kan op verschillende manieren gebruik maken van mijn mogelijkheden om zijn of haar dagdagelijkse taken te ondersteunen: - Analyse van risico's: Door middel van tekstanalyse kan ik risico's in documenten of rapporten helpen identificeren. Dit kan bijvoorbeeld door het zoeken naar specifieke woorden of zinnen die aangeven dat er een risico aanwezig is. - Generatie van rapporten en documenten: Door mijn tekstgeneratie functie kan ik snel en efficiënt rapporten of documenten genereren zoals veiligheidsplannen, risico-inventarisaties of inspectierapporten. - Beantwoording van vragen: Als een preventieadviseur vragen heeft over specifieke onderwerpen, kan ik helpen bij het geven van snelle en accurate antwoorden. - Vertalingen: Als er documenten of rapporten zijn die in een andere taal geschreven zijn dan kan ik die voor u vertalen. - Ondersteuning bij opleidingen

Op Kluwer: Faciliteiten werkkledij worden aangepast

De Hoge Raad heeft een positief advies gegeven over het ontwerp-KB rond werkkledij. Hiermee zal het mogelijk zijn om afspraken te maken op ondernemingsniveau waarbij de werknemers zelf instaan voor de reiniging, herstelling en het onderhoud van hun werkkledij. Het onderscheid tussen werkkledij en beschermingskledij moet wel duidelijk zijn. Ik geef meer duiding in een artikel voor Kluwer . Link naar het advies nr. 251 van de Hoge Raad: pdf .

Op Kluwer: Brandweer wil nitrilhandschoenen onder gewone brandweerhandschoenen dragen

In een nieuw wetenschappelijk advies geeft de Hoge Gezondheidsraad een kort overzicht van de beroepsrisico's voor brandweerlieden en aanbevelingen over het mogelijke gebruik van handschoenen van nitrilbutadieenrubber, om de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen te verminderen. Omdat brandwonden op de handen van brandweerlieden zelden in onze brandwondencentra voorkomen, acht de Hoge Gezondheidsraad het dragen van NBR-onderhandschoenen onder brandweerhandschoenen aanvaardbaar als preventieve maatregel tegen kankerverwekkende blootstelling. Maar het valt niet uit te sluiten dat nieuwe wetenschappelijke studies dit standpunt in de toekomst wijzigen. Ik geef meer duiding in een artikel voor Kluwer . Het 50-pagina's tellend document van de HGR: zie link (pdf).

Op Kluwer: Positief advies over opheffing van verouderde verplichting voor brandalarmen

De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk heeft een positief advies opgesteld (nr. 253) over het ontwerp van Koninklijk Besluit (OKB) tot opheffing van artikel 52.10.4 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming. Het schrapt de vereiste van afzonderlijke stroomkringen voor de waarschuwing en het alarm. Meer duiding in een artikel voor Kluwer . Link naar het advies (pdf): zie hier .

Op Kluwer: SOBANE-brochure over risico's van brand of explosie

De FOD WASO heeft een bijgewerkte versie van de brochure uit de reeks SOBANE-strategie over brand- en explosierisico's gepubliceerd. De huidige uitgave is in april 2022 volledig bijgewerkt en sinds 11 januari 2023 online beschikbaar. De methodes voor observatie en analyse waren nog actueel en zijn in de update slechts in beperkte mate gewijzigd. Alle informatiebladen zijn wel volledig herzien. Daarnaast zijn er enkele updates uitgevoerd, vooral naar aanleiding van wijzigingen in de wetgeving en de normen, en nieuwe fiches opgesteld. Ik geef meer duiding in een artikel voor Kluwer . Link naar de brochure (pdf): zie hier .

Op Kluwer: Proces tegen pesten op het werk

Vorige week is het proces begonnen over de zelfdoding van een werknemer van Net Brussel in 2016. Het Brusselse arbeidsauditoraat eist een geldboete van 50.000 euro van de werkgever. Een ploegbaas staat mee terecht: tegen hem wordt een celstraf van zes maanden gevorderd en een geldboete van 15.000 euro. Bron afbeelding: Het Nieuwsblad . Meer details in een artikel voor Kluwer .

Op Kluwer: Digitale monitoring van werknemers: kansen en uitdagingen

De EU-OSHA heeft twee nieuwe verslagen gepubliceerd waarin de kansen en uitdagingen van slimme digitale monitoringsystemen voor veiligheid en gezondheid op het werk onder de loep worden genomen. Het eerste verslag gaat grondig in op de verschillende soorten digitale monitoringsystemen, alsook op de doelstellingen en gebruiksmogelijkheden ervan. Het tweede verslag bevat voorbeelden van beste praktijken met het oog op een doeltreffende ingebruikname van nieuwe monitoringsystemen op de werkplek. Meer duiding in een artikel voor Kluwer . Bron: EU-OSHA: Slimme digitale monitoringsystemen voor veiligheid en gezondheid op het werk: baten en uitdagingen .

Op Kluwer: Bewegen, de beste remedie tegen lage rugpijn

De FOD Volksgezondheid lanceert een vervolgcampagne over het gebruik van medische beeldvorming bij lage rugpijn. Op verschillende Nederlandstalige en Franstalige radiozenders draaien vanaf 11 januari spotjes om de campagne in de verf te zetten. De campagne wordt ook uitgebreid gepromoot op sociale media. Ik geef meer duiding in een artikel voor Kluwer .

Op Kluwer: 50-plussers worden in Europa het meest gediscrimineerd op de arbeidsmarkt

Volgens recent onderzoek worden 50-plussers die solliciteren in Europa het sterkst gediscrimineerd, zelfs meer dan mensen met een migratieachtergrond. Ondanks bewustwordingscampagnes is de discriminatie op de arbeidsmarkt in de afgelopen 15 jaar niet afgenomen. Ik geef meer duiding in een artikel voor Kluwer .

Op Kluwer: Hervattingspercentages en voorspellers van de duur van het verzuim na COVID-19

Een nieuwe studie uit Nederland is een van de eerste die werkhervatting na COVID-19 beoordeelt, in een steekproef van meer dan 30.000 Nederlandse werknemers. Hervatting na COVID-19 blijkt aanzienlijk later te gebeuren dan na griepachtige symptomen. Ik geef meer duiding in een artikel voor Kluwer .

Jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - dienstjaar 2022

Het model van jaarverslag 2022 van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk staat nu op de website van de FOD WASO. Formulieren A, B en C en een verklarende nota. Het opstellen van het verslag is een taak van de interne preventieadviseur. Een deel van de informatie houdt verband met het beleid van de onderneming zelf: De genomen maatregelen inzake gezondheid, veiligheid op het werk De uitgevoerde controles (brandblusapparaten, machines, ...) De inhoud van het jaaractieplan en het globaal preventieplan Statistieken over arbeidsongevallen en het aantal gepresteerde arbeidsuren moeten opgevraagd worden bij de arbeidsongevallenverzekeraar en het sociaal secretariaat. De gegevens over de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming zijn ook opgenomen in het jaarlijks activiteitenverslag. Het document moet sinds enkele jaren niet meer worden verzonden naar de met het toezicht belaste ambtenaren van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk, maar moet wel nog

Op Prevent: Opinie: Is de voltijdse vierdagenweek wel zo’n goed idee?

De Belgische wetgeving is veranderd en maakt de vierdagenweek mogelijk voor voltijdse werknemers. Hoewel de “voltijdse vierdagenweek” op papier een interessante manier lijkt om de werkweek te verkorten, zijn er ook enkele nadelen aan verbonden. De meest voor de hand liggende nadelen voor veel werknemers zijn fysieke overbelasting en een verhoogd mentaal stressniveau. Arbeidsarts dr. Edelhart Kempeneers geeft zijn opinie hierover. Link naar het artikel (voor abonnees).

Op Kluwer: Responsabilisering werkgevers met veel langdurig zieken

Bedrijven met relatief veel langdurig zieke werknemers kunnen sinds 1 januari 2023 een financiële sanctie krijgen. De langdurig zieken zelf verliezen 2,5% van hun uitkering als ze na lang aandringen blijven weigeren om mee te werken aan het re-integratieproces. Deze nieuwe maatregelen maken deel uit van het ‘Terug naar Werk’-plan van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Ik geef meer duiding in een artikel voor Kluwer, je kunt het bekijken zonder abonnement via deze link .

Op Kluwer: De minimumtarieven voor de externe diensten in 2023 zijn gepubliceerd

In 2016 werd een nieuwe regelgeving over de tarifering van de externe diensten ingevoerd. De prestaties van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk zijn onderworpen aan wettelijk bepaalde minimumtarieven. Deze zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Ze worden elk jaar op 1 januari aangepast aan de spilindex, voor het volledige  lopende jaar. In 2022 zijn er vijf overschrijdingen geweest van de spilindex, waardoor in 2023 een preventie-eenheid 186,51 euro bedraagt. Meer info in een artikel op Kluwer . Bij deze ook de bron, de website van de FOD Werkgelegenheid .

Op Kluwer: COVID-19 teststrategie aangepast

Momenteel raast COVID-19 door China. In de staat New York heeft de recentste Omikron-variant XBB.1.15 in enkele weken tijd alle andere verdrongen. Wat verandert dit aan de teststrategie in België? Ik geef een stand van zaken en een overzicht van de huidige test-, quarantaine en isolatiestrategie in een artikel voor Kluwer. Het is ook zonder abonnement te lezen via deze link: https://sentral.kluwer.be/NewsView.aspx?id=VS300986811&contentdomains=SentralNEWSS&lang=nl

Op Kluwer: Denk eraan: voor 31 maart moet u een opleidingsplan hebben!

Door de Arbeidsdeal moet elke werkgever met twintig of meer medewerkers een opleidingsplan opstellen, en dit vóór 31 maart. Wat houdt dit precies in? Ik geef meer duiding in een artikel voor Kluwer . PS De ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging moet hun advies uiterlijk tegen 15 maart formuleren. Zij moeten het ontwerp ontvangen minstens 15 dagen voor de vergadering plaatsvindt waarop dit wordt besproken. Om voldoende tijd te voorzien voor het sociaal overleg, wordt het ontwerp dus best al voorgelegd in de loop van februari.

Op Kluwer: Covid-vaccinatieverlof opnieuw verlengd

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd ter verlenging van het recht op betaalde afwezigheid voor werknemers die zich laten vaccineren tegen het coronavirus COVID-19. Dit recht op verlof geldt tot uiterlijk 31 maart 2023. Meer info op Kluwer (vrij toegankelijk) .

Impact van beroepsastma op gezondheid en arbeidsstatus: een vervolgonderzoek op lange termijn

Er is al enige tijd bekend dat beroepsastma een negatief effect kan hebben op de gezondheid en arbeidsstatus van werknemers. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar de voorspellers van een gunstige prognose van beroepsastma op lange termijn en hoe dit de arbeidsstatus kan beïnvloeden. De doelstelling van een nieuw gepubliceerde studie was daarom om dit verder te onderzoeken. In de studie van Italiaanse onderzoekers, gepubliceerd in het medisch vakblad Occupational Environmental Medicine, werden gegevens verzameld van 204 patiënten met beroepsastma die waren bevestigd door een positieve specifieke inhalatieprovocatie. Remissie werd gedefinieerd als het voldoen aan drie criteria: geen astmasymptomen, geen anti-astmatherapie gedurende het afgelopen jaar en een normale longfunctie aan het einde van de follow-up. Een logistische regressieanalyse werd uitgevoerd om de effecten van covariaten te schatten. Bij een follow-up van 10,6 ± 7,8 jaar namen 60 van de 204 patiënten deel aan het o

Op Prevent: Regels voor re-integratie: stand van zaken

Op 20 september 2022 verscheen een nieuw koninklijk besluit over re-integratie in het Belgisch Staatsblad.  De wet die de arbeidsrechtelijke omkadering voor medische overmacht regelt, volgde op 18 november 2022. Sinds 28 november 2022 moeten werknemers of werkgevers die een beroep willen doen op medische overmacht een nieuwe procedure volgen die is losgekoppeld van het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers.  Deze twee procedures beschrijf ik in een artikel voor Prevent .

Op Kluwer: Doorbreek het taboe rond de overgang op de werkvloer

 (okee, ik ben aan het uittesten of het zinvol/aangewezen is om dit hier stelselmatig te vermelden) Drie op de vijf werkende vrouwen tussen de 45 en 55 jaar die symptomen van de menopauze ervaren, zeggen dat dit een negatieve invloed op hen heeft op het werk. Maar het onderwerp is vaak nog een taboe op de werkvloer. Om dat te doorbreken moeten HR en leidinggevenden meer aandacht hebben voor overgangsklachten en maatregelen waarmee zij deze kunnen helpen verlichten in de werkomgeving. Wat kan de werkgever doen? Ik geef een aantal tips in een artikel voor Kluwer .

Artificiële intelligentie op het werk: voorbeeld van een nuttige toepassing voor de preventieadviseurs

Het is moeilijk om specifieke voorspellingen te doen over wat er de komende jaren belangrijk zal zijn op het vlak van preventie op het werk in België, omdat dit afhankelijk is van verschillende factoren zoals de ontwikkelingen op het gebied van technologie, wetgeving en economie. Het is wel waarschijnlijk dat artificiële intelligentie een belangrijke rol zal spelen. EU-OSHA en Eurofound hebben recent rapporten gepubliceerd over hoe AI de arbeidsomstandigheden kan beïnvloeden. Ook zal de nieuwe campagne van EU-OSHA voor 2023-2025 focussen op nieuwe digitale technologieën op het werk. Ik heb daar in de zomer van 2022 al een aantal artikelen aan besteed, en naar aanleiding hiervan heeft Ruben Baes van Amelior me gevraagd om er een workshop over te geven aan preventieadviseurs, wat ik met veel plezier ook heb gedaan. Het is echt een boeiend onderwerp, en mensen beseffen nog niet hoeveel ze nu al in contact komen met AI op het werk. Die suggesties die Outlook geeft om te antwoorden op een m

Hoe je duizenden euro's op je boodschappen kunt besparen: Een gedetailleerd overzicht van mijn uitgaven en tips om te besparen

Op de eerste dag van het nieuwe jaar werk ik aan mijn Excelbestand dat al mijn doelstellingen en data bevat. Ik maak een definitieve stand van zaken op van het voorgaande jaar, en maak de grafieken en tabellen klaar voor het nieuwe kalenderjaar. De tellers staan weer op nul. Welke targets wil ik dit jaar halen? Dit werkt voor mij. Al 15 jaar houd ik een Excelbestand bij; ik heb het daar wel al een aantal keer over gehad op mijn blog. Mijn doelstellingen wijzigen wel in de loop der jaren, maar de SMART aanpak blijft hetzelfde.  Ik heb het al gehad over de boeken die ik lees , de stappen die ik zet , de calorieën die ik eet en de artikels die ik schrijf , maar zal ik het nu eens hebben over de boodschappen.  In 2014 ben ik gestart met het bijhouden van de uitgaven van voeding volgens de systematiek van de FOD Economie. Die gebruikt de onderstaande onderverdeling:  20111 Brood en graanproducten 20112 Vlees 20113 Vis en schaaldieren 20114 Melk, kaas, eieren 20115 Eetbare oliën e