Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit januari, 2023 tonen

Op Kluwer: Toolbox over deconnectie

Alle werkgevers met meer dan twintig werknemers moeten afspraken maken rond deconnectie. In een toolbox geef ik informatie over het recht op deconnectie acht concrete bedrijfscasussen een plan van aanpak met concrete tips.

Februari: flitscontrole in de transportsector

De Sociale Inlichtingen- en OpsporingsDienst (SIOD) kondigt op hun website aan dat ze in februari 2023 flitscontroles zullen uitvoeren in de transportsector. SIOD heeft in dit kader ook een bijkomende checklist opgemaakt. Naast de klassieke controles voeren de sociaal inspecteurs geregeld flitscontroles uit om inbreuken op de sociale wetgeving vast te stellen. Binnen de EU wordt dit gezien als een "best practice" met als bedoeling de compliance te verbeteren. Flitscontroles hebben met name voornamelijk een informatief en preventief karakter en worden voorafgaand op de website van de SIOD gepubliceerd en meegedeeld aan de sociale partners. Bij ernstige en/of herhaaldelijke inbreuken zal er evenwel worden geverbaliseerd. In het kader van de uitvoering van het Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2023-2024, wordt in februari 2023 een nationale flitscontrole in de transportsector voorzien. SIOD heeft hiervoor een bijkomende checklist opgemaakt (zie link ). Deze checklist is opgest

Advies over ontwerp-KB Dienstboden en huispersoneel

De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk heeft een advies opgesteld over het ontwerp van Koninklijk Besluit (OKB) over dienstboden en huispersoneel. Dit OKB heeft tot doel om de welzijnswet van toepassing te maken op dienstboden en huispersoneel, overeenkomstig Conventie nr. 189 van de Internationale Arbeidsorganisatie. Wat houdt het OKB in Het ontwerp van koninklijk besluit (OKB) voorziet dat de codex over het welzijn op het werk van toepassing is op werkgevers van dienstboden of huispersoneel en op deze medewerkers, voor zover het ontwerp niet in specifieke bepalingen voorziet. Hiermee zal de wet van 15 mei 2014 tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk in werking treden, voor wat betreft de dienstboden en het huispersoneel. Deze wet van 15 mei 2014 heeft namelijk tot doel om de welzijnswet van toepassing te maken op dienstboden en huispersoneel, overeenkomstig Conventie nr. 189 van de Internati

Arbeidsongeval in Nederland: werkgever moet zelf onderzoek doen (zoals in België)

Nederlandse werkgevers moeten sinds 1 januari 2023 na een meldingsplichtig arbeidsongeval zelf onderzoek doen naar de achtergronden daarvan en naar wat zij moeten verbeteren.     De nieuwe werkwijze “gedifferentieerde aanpak ongevalsonderzoek” (GAO) vloeit voort uit eerdere pilots en uit de wens van Tweede Kamerleden om de werkwijze van de Arbeidsinspectie meer te richten op het trekken van lering uit ongevallen. Men hoopt dat hierdoor veel meer werkgevers tijd en geld investeren in de verbetering van veiligheidsmaatregelen en -cultuur, in plaats van in juridische procedures en het betalen van boetes.   Meldingsplicht arbeidsongeval Meldingsplichtige ongevallen zijn ongevallen met blijvend letsel en/ of ziekenhuisopname tot gevolg of die met een dodelijke afloop. De NLA ontvangt ieder jaar tussen de 3.500 en 4.500 van zulke ongevalsmeldingen. Jaarlijks vinden er ruim tweeduizend ongevalsonderzoeken plaats.   Arbeidsongevallen voorkomen is een belangrijk doel van de Nede

Jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - dienstjaar 2022

Het model van jaarverslag 2022 van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk staat nu op de website van de FOD WASO. Formulieren A, B en C en een verklarende nota. Het opstellen van het verslag is een taak van de interne preventieadviseur. Een deel van de informatie houdt verband met het beleid van de onderneming zelf: De genomen maatregelen inzake gezondheid, veiligheid op het werk De uitgevoerde controles (brandblusapparaten, machines, ...) De inhoud van het jaaractieplan en het globaal preventieplan Statistieken over arbeidsongevallen en het aantal gepresteerde arbeidsuren moeten opgevraagd worden bij de arbeidsongevallenverzekeraar en het sociaal secretariaat. De gegevens over de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming zijn ook opgenomen in het jaarlijks activiteitenverslag. Het document moet sinds enkele jaren niet meer worden verzonden naar de met het toezicht belaste ambtenaren van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk, maar moet wel nog

Op Kluwer: Doorbreek het taboe rond de overgang op de werkvloer

 (okee, ik ben aan het uittesten of het zinvol/aangewezen is om dit hier stelselmatig te vermelden) Drie op de vijf werkende vrouwen tussen de 45 en 55 jaar die symptomen van de menopauze ervaren, zeggen dat dit een negatieve invloed op hen heeft op het werk. Maar het onderwerp is vaak nog een taboe op de werkvloer. Om dat te doorbreken moeten HR en leidinggevenden meer aandacht hebben voor overgangsklachten en maatregelen waarmee zij deze kunnen helpen verlichten in de werkomgeving. Wat kan de werkgever doen? Ik geef een aantal tips in een artikel voor Kluwer .

Artificiële intelligentie op het werk: voorbeeld van een nuttige toepassing voor de preventieadviseurs

Het is moeilijk om specifieke voorspellingen te doen over wat er de komende jaren belangrijk zal zijn op het vlak van preventie op het werk in België, omdat dit afhankelijk is van verschillende factoren zoals de ontwikkelingen op het gebied van technologie, wetgeving en economie. Het is wel waarschijnlijk dat artificiële intelligentie een belangrijke rol zal spelen. EU-OSHA en Eurofound hebben recent rapporten gepubliceerd over hoe AI de arbeidsomstandigheden kan beïnvloeden. Ook zal de nieuwe campagne van EU-OSHA voor 2023-2025 focussen op nieuwe digitale technologieën op het werk. Ik heb daar in de zomer van 2022 al een aantal artikelen aan besteed, en naar aanleiding hiervan heeft Ruben Baes van Amelior me gevraagd om er een workshop over te geven aan preventieadviseurs, wat ik met veel plezier ook heb gedaan. Het is echt een boeiend onderwerp, en mensen beseffen nog niet hoeveel ze nu al in contact komen met AI op het werk. Die suggesties die Outlook geeft om te antwoorden op een m

Hoe je duizenden euro's op je boodschappen kunt besparen: Een gedetailleerd overzicht van mijn uitgaven en tips om te besparen

Op de eerste dag van het nieuwe jaar werk ik aan mijn Excelbestand dat al mijn doelstellingen en data bevat. Ik maak een definitieve stand van zaken op van het voorgaande jaar, en maak de grafieken en tabellen klaar voor het nieuwe kalenderjaar. De tellers staan weer op nul. Welke targets wil ik dit jaar halen? Dit werkt voor mij. Al 15 jaar houd ik een Excelbestand bij; ik heb het daar wel al een aantal keer over gehad op mijn blog. Mijn doelstellingen wijzigen wel in de loop der jaren, maar de SMART aanpak blijft hetzelfde.  Ik heb het al gehad over de boeken die ik lees , de stappen die ik zet , de calorieën die ik eet en de artikels die ik schrijf , maar zal ik het nu eens hebben over de boodschappen.  In 2014 ben ik gestart met het bijhouden van de uitgaven van voeding volgens de systematiek van de FOD Economie. Die gebruikt de onderstaande onderverdeling:  20111 Brood en graanproducten 20112 Vlees 20113 Vis en schaaldieren 20114 Melk, kaas, eieren 20115 Eetbare oliën e