Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit juli, 2023 tonen

Arbeidsmarkt in België: uitdagingen en perspectieven

België toont veerkracht na opeenvolgende crises zoals de COVID-19-pandemie, de energiecrisis en de Oekraïense oorlog, met het behoud van werkgelegenheid en bescherming van de koopkracht. De werkgelegenheidsgraad bereikt een historisch hoogtepunt, maar mist de 80%-doelstelling voor 2030. Tegelijkertijd kampt het land met werkloosheid en arbeidstekorten. Bedrijven vinden het moeilijk om geschikte kandidaten te vinden en er is een dringende behoefte aan grondige hervormingen. Dat alles staat in een nieuw verslag van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid.     Hoge Raad voor de Werkgelegenheid De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid heeft de follow-up van maatregelen en voorstellen ter bevordering van de werkgelegenheid als taak. De Raad wordt voorgezeten door de minister van Werk en bestaat uit arbeidsmarktdeskundigen uit de academische wereld, de overheidssector en de private sector, maar ook van de gewesten en gemeenschappen. De Raad formuleert beleidsaanbevelingen over maatregelen ter

Kritische analyse van leefstijlinterventies op de werkplek

Een nieuw onderzoek uit Australië onderzoekt en vat systematisch samen hoe werknemers aangespoord worden om hun leefstijl te verbeteren, met name op vijf risicofactoren voor chronische ziekten: roken, voeding, alcoholgebruik, lichaamsbeweging en overgewicht/obesitas, die bekend staan als SNAPO. De bevindingen onthullen hiaten en kansen voor verbetering van deze interventies, die kunnen variëren van een enkele maatregel tot veelomvattende gezondheidsprogramma's. De resultaten van dit onderzoek kunnen helpen bij het vormgeven van toekomstige gezondheidsbevorderende interventies op de werkplek.     Het belang van een gezonde levensstijl op de werkplek Chronische ziekten zoals kanker, hart- en vaatziekten en type 2 diabetes zijn verantwoordelijk voor 74% van alle sterfgevallen wereldwijd. Roken, voeding, alcoholgebruik, lichamelijke activiteit en overgewicht/obesitas (SNAPO) zijn geïdentificeerd als de vijf hoofdfactoren die bijdragen aan het risico op chronische ziekten. Zo

Risico op eierstokkanker verhoogd in drie specifieke beroepen: studie

Recent onderzoek suggereert dat vrouwen die actief zijn in de kappersindustrie, de bouwsector en de boekhouding een potentieel verhoogd risico hebben op eierstokkanker. Deze studie, uitgevoerd door onderzoekers aan de Universiteit van Montreal, heeft vooral gekeken naar factoren op de werkplek en mogelijke blootstellingen aan schadelijke stoffen. Hoewel deze bevindingen bijdragen aan het groeiende begrip van het verband tussen beroep en gezondheidsrisico's, is aanvullend onderzoek nodig om de conclusies te bekrachtigen.     Studie richt zich op gezondheidsrisico's in specifieke beroepen Het Canadese onderzoek richtte zich op gegevens verzameld in het kader van de Prevention of Ovarian Cancer in Quebec Study. De studie omvatte 491 personen, in de leeftijd van 18 tot 79 jaar, bij wie tussen 2010 en 2016 eierstokkanker werd vastgesteld. Deze gegevens werden vergeleken met die van 897 personen die de ziekte niet hadden.   Beroepsmatige blootstelling aan potentieel schad

Telewerk in België: dringende nood aan heldere afspraken

Ondanks de toename van telewerken in België, blijkt dat slechts de helft van de bedrijven duidelijke afspraken maakt over deze werkpraktijk. Ook de communicatie tussen collega's over telewerken is schaars. Deze bevindingen komen uit een onderzoek geleid door professor Anja van den Broeck (KU Leuven) en HR-dienstverlener Tempo-Team.     Het nieuwe telewerklandschap Vóór de coronapandemie werkte ongeveer 30% van de werknemers af en toe thuis, maar vandaag is dit aantal gestegen naar 40%. Desondanks wijst het recente onderzoek uit dat slechts in 50% van de gevallen de werkgevers duidelijke afspraken maken over het flexibel plannen van telewerkdagen.   Werknemersbehoefte aan flexibiliteit en ondersteuning Volgens het onderzoek voelt 40% van de ondervraagde werknemers dat hun management hun behoeften rond telewerken niet voldoende begrijpt. De helft van de respondenten zou graag de mogelijkheid hebben hun thuiswerkdagen flexibeler in te plannen. Daarnaast wil 60% van de we

De mentale gezondheid van Vlamingen: Nieuwe inzichten van Sciensano's Preventiebarometer

In opdracht van het Departement Zorg voerde Sciensano een uitgebreid onderzoek uit over de gezondheid van volwassen Vlamingen. Dit artikel focust op de bevindingen rond de geestelijke gezondheid. Onderzoek naar levensstevredenheid, mentale welzijn en intenties om de mentale gezondheid te verbeteren, vormden de kern van dit deel van het onderzoek. De resultaten, hieronder beschreven, zullen helpen bij het ontwikkelen van strategieën voor de bevordering van de geestelijke gezondheid.     Over de Preventiebarometer De Preventiebarometer is een enquête uitgevoerd door Sciensano, in opdracht van het Departement Zorg. De enquête werd tussen 14 februari en 7 oktober 2022 online of schriftelijk ingevuld door een steekproef van 4.011 inwoners van Vlaanderen van minstens 18 jaar. De focus lag op levensstijl en levensstijl-gerelateerde factoren, zoals intenties om bepaalde gewoontes te veranderen en kennis over de gezondheidsrisico’s van ongezond gedrag. Alle resultaten zijn te vinden in

Onderzoek naar Parkinson als beroepsziekte voor landbouwers

In Nederland heeft De Tweede Kamer het kabinet verzocht om een onderzoek te initiëren om te bepalen of de ziekte van Parkinson kan worden geclassificeerd als een beroepsziekte voor landbouwers. Deze oproep komt in het licht van een toenemend aantal onderzoeken die een verband suggereren tussen Parkinson en het gebruik van pesticiden, een koppeling die al erkenning heeft gevonden in Frankrijk.     Groeiend aantal Parkinsonpatiënten De ziekte van Parkinson, een ongeneeslijke hersenziekte gekenmerkt door het afsterven van zenuwcellen door eiwitophoping, leidt tot symptomen zoals motorische disfunctie en cognitieve problemen. Het aantal Parkinsonpatiënten in Nederland is momenteel meer dan 52.000 en dit aantal groeit gestaag. In België leven ongeveer 40.000 personen met de ziekte van Parkinson.   Parkinson op het platteland: inzichten uit Nederland Het televisieprogramma Zembla bracht de huidige kwestie in 2019 al onder de aandacht met de uitzending “Parkinson op het plattela

Inzichten uit enquête EU-OSHA en SLIC onthullen hoge risico's in bepaalde sectoren

Een recente enquête uitgevoerd door EU-OSHA en het Senior Labour Inspectors Committee (SLIC) heeft voorlopige resultaten opgeleverd die waardevolle inzichten bieden in sectoren en beroepen met een waargenomen hoog risico in Europa. De enquête, gericht op arbeidsinspecteurs, onderzocht werkomstandigheden, risicoprofielen en veiligheidspraktijken in diverse sectoren en beroepen, en identificeerde prioriteiten en uitdagingen voor de toekomst.     Een onderzoek naar risicoberoepen en -sectoren In deze studie, gepubliceerd op 25 juli 2023, werden de meningen en ervaringen van arbeidsinspecteurs in heel Europa verzameld om inzicht te krijgen in risicovolle werkomgevingen. Het onderzoek, dat antwoorden kreeg van 2.096 respondenten uit bijna alle EU-lidstaten, stelde arbeidsinspecteurs in staat hun ervaringen en inzichten te delen. De verzamelde gegevens vormen een unieke bron van informatie over de arbeidsomstandigheden in Europa en belichten gebieden die anders mogelijk over het hoof

Steeds meer ongelukken op de weg naar het werk: Uitdagingen en preventieve maatregelen

Er is een toenemende trend in het aantal ongevallen dat plaatsvindt op weg van en naar het werk, ondanks een gestage afname van ongevallen op de werkplek zelf. Onderzoek door AG Insurance toont aan dat veel slachtoffers aanzienlijke tijd missen op het werk, gemiddeld 40,5 dagen, en dat het aantal ongelukken met e-steps in drie jaar tijd vervijfvoudigd is. Deze trends benadrukken de noodzaak van doeltreffendere preventiemaatregelen, met name op het gebied van woon-werkverkeer.     Analyse van de ongelukken De verzekeringsinstelling AG Insurance analyseerde meer dan 24.000 ongevallen die zich op weg naar het werk voordeden in de afgelopen zeven jaar. Deze analyse leverde verschillende opvallende trends op. Zo steeg het aantal arbeidswegongevallen tussen 2015 en 2019 met 26%. Hoewel de coronapandemie in 2020 zorgde voor een tijdelijke daling, zetten de cijfers hun opwaartse trend voort na deze periode.   Afbeelding: Evolutie aantal arbeidswegongevallen. Bron: AG Insurance.

AI op de werkvloer: casestudy ID14 - Software

Op 17 mei 2023 heeft EU-OSHA zestien casestudies gedeeld, om inzicht te geven in hoe taken kunnen worden geautomatiseerd met behulp van op AI gebaseerde systemen, en hoe dit het welzijn van werknemers kan bevorderen. Deze studies kijken naar de impact van deze systemen op veiligheid en gezondheid op het werk. Ze brengen ook in kaart wat de drijvende krachten zijn, wat de obstakels kunnen zijn en wat de succesfactoren zijn voor het optimaal gebruik van deze technologie, terwijl werknemers tegelijkertijd worden beschermd. In de korte casestudy " Ai-based software to increase fact checking’s speed, scale and impact (ID14)" wordt onderzocht hoe een Britse liefdadigheidsorganisatie AI inzet voor factchecking. Het heeft hierdoor een significante verbetering in snelheid, omvang en kwaliteit van hun werk ervaren. Toch brengt de toepassing van AI uitdagingen met zich mee. Het kan medewerkers blootstellen aan schadelijke content, zoals grafisch geweld of haatdragende taal, die anders w

Herziening van de berekening van de responsabiliseringsbijdrage voor de uitzendsector

Een voorgesteld wetsontwerp, goedgekeurd door de ministerraad van donderdag 20 juli 2023, streeft naar aanpassing van de berekeningsmethode van de responsabiliseringsbijdrage voor werkgevers in de uitzendsector. De responsabiliseringsbijdrage, oorspronkelijk in 2021 ingevoerd, was ontworpen om werkgevers aan te sporen die een te grote instroom van werknemers in invaliditeit hebben, om het aantal langdurig zieken in hun organisaties te verminderen. Door de unieke kenmerken van de uitzendsector zijn de resultaten in deze sector verstoord. Dit wetsontwerp streeft naar correctie van deze oneffenheden.     Unieke uitdagingen van de uitzendsector De responsabiliseringsbijdrage houdt rekening met werknemers die minstens drie jaar bij de werkgever in dienst zijn. Maar gezien de specifieke aard van de uitzendsector, voldoen maar weinig werknemers aan deze “anciënniteitsvereiste”. Dit heeft geleid tot onnauwkeurige resultaten, vooral bij uitzendbureaus die ook schoonmaakdiensten aanbiede

AI op de werkvloer: casestudy ID8 - Sampling

Op 17 mei 2023 heeft EU-OSHA zestien casestudies gedeeld, om inzicht te geven in hoe taken kunnen worden geautomatiseerd met behulp van op AI gebaseerde systemen, en hoe dit het welzijn van werknemers kan bevorderen. Deze studies kijken naar de impact van deze systemen op veiligheid en gezondheid op het werk. Ze brengen ook in kaart wat de drijvende krachten zijn, wat de obstakels kunnen zijn en wat de succesfactoren zijn voor het optimaal gebruik van deze technologie, terwijl werknemers tegelijkertijd worden beschermd. De casestudy "An artificial intelligence-based system for visual recognition of hazardous particles in an air sample (ID8)" behandelt hoe een Duits onderzoeksinstituut een AI-gestuurde microscoop gebruikt. Dit apparaat analyseert elektronenbeelden en classificeert vezels naar grootte, waardoor handmatige, repetitieve taken worden geëlimineerd en het risico op monsterbesmetting vermindert. Dit leidt niet alleen tot tijdsbesparing, maar verbetert ook de groepsdy