Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit mei, 2019 tonen

Outplacementaanbod na ontslag om medische reden

Deze tekst is eerder verschenen  in de PreventActua nr. 11 van 17 mei 2019. De wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad is uitgebreid met een hoofdstuk dat bepaalt dat in geval een werkgever medische overmacht wenst in te roepen voor de beëindiging van een arbeidsovereenkomst, de werkgever binnen de vijftien dagen na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst een outplacementaanbod moet doen aan de betrokken ex-werknemer. De tijdslijn In de zomer van 2018  kondigde de arbeidsdeal al aan dat werknemers die om medische redenen ontslagen worden, recht zouden hebben op een outplacementbegeleiding (1.800 euro) of een gelijkwaardige begeleiding naar een nieuwe job via de sectorale fondsen. Federaal minister van Werk Kris Peeters vermeldde die intentie nog eens op 25 oktober 2018 in zijn ‘ Algemene Beleidsnota Werk ’. Op 23 november 2018 werd het wetsontwerp ter uitvoering van de eerste maatregelen van die arbeidsdeal, goedgekeurd door de minister

Reclassement professionnel après licenciement pour raisons médicales

Cet article a été publié précédemment dans le PreventActua nr. 11 de 17 mai 2019. La loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d’emploi des travailleurs a été complétée par un chapitre stipulant que si un employeur souhaite invoquer la force majeure médicale pour mettre fin à un contrat de travail, il doit proposer, dans les quinze jours suivant la résiliation du contrat de travail, une offre de reclassement professionnel à l’ex-travailleur en question. Parcours  À l’été 2018 , l’accord pour l’emploi annonçait déjà que les travailleurs licenciés pour raisons médicales auraient droit à un accompagnement de reclassement professionnel (1.800 euros) ou à un accompagnement similaire pour trouver un nouveau travail via les fonds sectoriels. Le ministre fédéral de l’Emploi, Kris Peeters, a réitéré cette intention le 25 octobre 2018 dans sa ‘ Note de politique générale Emploi .Le 23 novembre 2018, le projet de loi d’exécution des premières mesures de cet accord

Avis du Conseil Supérieur sur la surveillance de santé périodique

Cet article a été publié précédemment dans le PreventActua nr. 8 de 15 avril 2019. Le roi a signé le nouveau AR Surveillance de la santé, avec adaptation de la périodicité des consultations périodiques. L'AR n'est pas encore publié, mais va être basé sur l"avis n° 223 du Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail et sera en vigueur (dixit Co-prev) immédiatement. Update 11/06/2019: L'AR est publié au Moniteur belge! L'entrée en vigueur a lieu 10 jours après la publication, donc le 21 juin 2019. Dans son avis n° 223, le Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail propose de modifier le Code du bien-être au travail et de donner une nouvelle interprétation de la surveillance de santé périodique. Voici un aperçu du contenu de cet avis. Pourquoi? Le manque criant de conseillers en prévention-médecins du travail rend la prestation de services insuffisante: parmi le million et demi de tr

Het nieuwe KB Periodiciteit - wat houdt het concreet in?

Vanmorgen heeft Co-prev gemeld dat het KB Gezondheidstoezicht, met aanpassing van de periodiciteit, ondertekend werd door de koning. Binnen enkele dagen / weken zal het dus in het Belgisch Staatsblad verschijnen, en dan (dixit Co-prev) onmiddellijk van kracht zijn. Maar wat houdt het concreet in? Dat lees je hieronder.  Het KB is dus nog niet gepubliceerd, maar de grote lijnen van de inhoud kennen we wel al omdat het gebaseerd is op het  advies nr. 223 van d e Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk . Hieronder geef ik een uitgebreid overzicht van dit advies. (by the way, als je het als presentatie wilt doornemen, ik heb het opgenomen en op youtube gezet - meer info via deze link ). Update 11/06/2019: Het KB is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad! Inwerkingtreding is 10 dagen na publicatie, dus op 21 juni 2019.  Waarom Er is een schrijnend en gestaag toenemend tekort aan preventieadviseurs-arbeidsartsen. Hierdoor is er een onvoldoende dienstverlening

Zittend werk en diabetes type 2

Deze tekst is eerder verschenen  in de PreventFocus van maart 2019. De nadelige gezondheidseffecten van een sedentaire levensstijl zijn al langer gekend. Over de effecten op de gezondheid van zittend werk, dat wil zeggen een beroepsmatige blootstelling, is minder consensus. Uit systematische analyses van onderzoek naar de gezondheidsuitkomsten van zittend werk blijkt alleszins dat deze sedentaire beroepsuitoefening bij vrouwen geassocieerd is met een hoger risico op suikerziekte. Interventies via het werk kunnen een positieve impact hebben op het voorkomen van deze aandoening. Inleiding Het verband tussen zittend werk en gezondheid is al meer dan 60 jaar onderwerp van epidemiologisch onderzoek. In 1953 vonden Engelse onderzoekers een hoger sterftecijfer en hartlijden bij buschauffeurs, wanneer vergeleken met de kaartjescontroleurs. Het gros van het onderzoek echter is eerder gericht op een globale sedentaire levensstijl, en niet specifiek op het beroepsmatig gezondhe

Re-integratiecasus - onthaalbediende met depressie

Nog een speciale casus van een officieel re-integratietraject dat naar mij geëscaleerd is. Zoals bij de vorige casussen heb ik wel een aantal gegevens aangepast, om de anonimiteit van zowel de werkgever als de werknemer te garanderen. Een onthaalbediende komt op consultatie bij een arbeidsarts. Ze is sinds bijna een jaar in ziekteverlof omwille van een depressie, en wordt nu op initiatief van de werkgever op consult gestuurd voor een re-integratietraject. Aan de klantenbeheerder die het consult heeft ingepland, heeft de werkgever al aangegeven dat een medische overmacht wenselijk is; een onmiddellijk ontslag om medische redenen dus. De werknemer geeft tijdens het consult met de arbeidsarts dezelfde informatie als hierboven. Ze heeft ook een attest met de behandelende arts mee, dat een definitieve ongeschiktheid voor de huidige functie bevestigt. Ze is ook zelf vragende partij hiervoor, geeft ze aan, om "ervan af te zijn". Nu, een depressie kan moeilijk als reden geld

We zien wel

In de boeken over zelfontwikkeling die ik lees ( of beluister ) komen nogal eens dezelfde adviezen of wijsheden terug. De parabel van de Chinese boer is er zo eentje; ik vind hem leuk genoeg om hier eens te delen. In een Chinees dorpje leeft een boer met zijn zoon. Naast hun hut en het land dat ze bewerken is hun enige bezit een paard. Op een dag breekt dat paard door de omheining en vlucht weg. Die avond komen de dorpelingen bij de boer om hun medelijden te betuigen. "Je paard kwijt. Hoe ga je nu je land bewerken? Wat een ongeluk!" Waarop de boer: "Ongeluk? Misschien wel, misschien niet. Ik stel alleen vast dat ik mijn paard kwijt ben. We zien wel." Enkele weken later komt het paard weer terug naar de boer. En blijkbaar heeft hij een kudde ontdekt, want het paard heeft drie wilde paarden bij zich. Die avond komen de dorpelingen bij de boer om hun gelukswensen te brengen. "Drie extra paarden. Nu ga je veel sneller je land kunnen bew