Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe zwangerschapscomplicaties

Eventjes tussendoor, informatie die ik eerder intern op het werk heb verspreid.


Sinds januari 2010 krijgen zwangere werkneemsters hun vergoeding volledig via hun ziekenfonds. De roze formulieren voor het FBZ (Fonds voor de Beroepsziekten) vallen weg: dit zijn de formulieren 521N en 523N voor de privésector; 621N en 623N voor een provinciale of plaatselijke overheid. Het FBZ zal als nieuwe opdracht statistische gegevens verzamelen over de verwijderde werkneemsters. Meer informatie hierover vind je op de website van het FBZ, op http://www.fmp-fbz.fgov.be/Pdfdocs/NewsN/newsfbz4.pdf.

Na een aantal aanpassingen op vraag van Co-Prev, (een overkoepelende organisatie van de Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk) heeft het FBZ een officieel document opgesteld (in pdf op http://www.fmp-fbz.fgov.be/Pdfdocs/FormulairesN/toezn.pdf).
Het FBZ heeft gevraagd dat de arbeidsgeneesheren (of de werkgevers - fat chance) dit nieuwe formulier invullen en opsturen voor alle zwangere werkneemsters (zowel in de private als de publieke sector); dus in alle gevallen van werkverwijdering, ongeacht of ze een vergoeding kregen toen het FBZ hier nog over besliste.
Voor de zwangere werkneemsters die genieten van een wedde(ntoelage) ten laste van het Departement Onderwijs – m.a.w. vaste leerkrachten, moet wel nog steeds het formulier BZ/MB2 (bedreiging door een beroepsziekte tijdens de zwangerschap) of MB2 (moederschapsbescherming) ingevuld worden!

De arbeidsgeneesheer moet ook een document voor de adviserend geneesheer van de mutualiteit invullen, en sinds een maand of zo vraagt het CM ook een attest van de behandelende arts met bevestiging van de zwangerschap en met de vermoedelijke bevallingsdatum.


Alles wordt simpeler, denk je, want met deze nieuwe regeling worden alle zwangere vrouwen gelijkgesteld en krijgen ze allemaal 78% van hun (geplafonneerd) loon door de mutualiteit uitbetaald. Maar recent is een onverwacht probleem opgedoken: vastbenoemden die werken bij een Provinciale of Plaatselijke Overheid (provincie, stad, gemeente of OCMW), krijgen hun uitkering uitbetaald door hun werkgever i.p.v. de mutualiteit. Tot vorig jaar konden die overheden een deel terugvorderen van het FBZ, de 30% van het brutoloon. Dit is nu echter niet meer het geval, en de mutualiteit komt bij vastbenoemden ook NIET tussenbeide. De overheden moeten vanaf nu dus alles zelf uitbetalen bij verwijdering uit het risico van beroepsziekte wegens zwangerschap.

Hierover bestaat veel verwarring. Verschillende PPO’s menen dat ze wel nog steeds de tegemoetkoming krijgen, mede op basis van een bericht dat het RIZIV op 4 december 2009 op hun website heeft geplaatst. De link staat nog vermeld op http://www.riziv.fgov.be/newsnl.htm, maar het heeft geen zin verder te zoeken want het document zelf http://www.riziv.fgov.be/citizen/nl/allowances/PRITH_1_ecart.htm is ondertussen verwijderd. In ieder geval, op de webpagina stond de volgende tekst: “De nieuwe bepaling die vanaf 1 januari 2010 van toepassing zal zijn, heeft geen betrekking op de werkneemsters die in de overheidssector werkzaam zijn en waarop de bepalingen van de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen en voor beroepsziekten in de overheidssector van toepassing zijn. Voor deze werkneemsters blijven vanaf 1 januari 2010 de bepalingen voorzien in de wet van 3 juli 1967 van toepassing.

De bepalingen in de wet van 3 juli 1967 waarnaar bovenstaande tekst verwijst, zijn de volgende: “[Onder voorbehoud van de toepassing van een meer gunstige wets- of verordeningsbepaling, genieten de personeelsleden op wie deze wet van toepassing werd verklaard, het voordeel van de bepalingen die door de wetgeving op de schadevergoeding voor beroepsziekten zijn vastgesteld gedurende de periode van tijdelijke volledige ongeschiktheid, wanneer zij, door een beroepsziekte [[bedreigd of aangetast]]¹, tijdelijk hun ambt stopzetten en niet voor andere opdrachten zijn kunnen ingezet worden. [[Voor de zwangere werkneemster wordt de toepassing van de bepalingen die in geval van tijdelijke volledige ongeschiktheid bepaald zijn, beperkt tot de periode tussen het begin van de zwangerschap en het begin van de zes weken die aan de vermoedelijke datum van de bevalling voorafgaan of van de acht weken wanneer een meerlinggeboorte is voorzien.]]² ]” (zie http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12643).

En op de website van het FBZ staat het volgende: “Het is immers zo dat zwangere werkneemsters die vanaf 1 januari van hun werk worden verwijderd een uitkering krijgen van hun ziekenfonds en het Fonds hier niet meer in tussenkomt.” (zie http://www.fmp-fbz.fgov.be/nl/fmp_nl01.htm#mission).

Deze teksten zeggen dus nergens dat het FBZ 30% van het brutoloon blijft uitbetalen bij vast benoemde zwangere werkneemsters!
Het RIZIV verwijst naar de wet van 3 juli 1967. Maar hierin staat dat de personeelsleden in kwestie het voordeel krijgen van de bepalingen die door de wetgeving van 3 juli 1967 op de schadevergoeding voor beroepsziekten zijn vastgesteld. De bepalingen van deze wetgeving op de schadevergoeding blijven inderdaad gelden, maar de invulling ervan is op 01/01/2010 gewijzigd: het FBZ betaalt geen vergoeding meer uit bij schorsing tijdens zwangerschap. M.a.w., de vastbenoemden blijven bij schorsing door zwangerschap door de PPO’s wel hun loon ontvangen, maar deze krijgen geen tegemoetkoming door het FBZ meer!

Dit heb ik ook nog opnieuw getoetst bij zowel het FBZ als het RIZIV, en beide instellingen bevestigen bovenstaande informatie.

Maar hé, moest een van de lezers van dit artikel toch andere informatie hebben, laat het me maar weten (edelhart apenstaart gmail punt com)!

Oh, ook nog even dit: als je geïnteresseerd bent in een eenvoudige zwangerschapskalender in Excel (voor het berekenen van het zwangerschaps- en borstvoedingsverlof, verplichte moederschapsrust, etc.), kun je dit afhalen via deze link.

Populaire posts van deze blog

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Calciumhydroxide in water

Kalkwater of kalkmelk is een oplossing van calciumhydroxide (Ca(OH) 2 ) in water. Calciumhydroxide is weinig oplosbaar in water. “0,17 gram per 100 ml water”. Bron: Chemiekaarten 19 e editie 2004. “Licht oplosbaar in water van 20°C : 1,65 g/l” Bron: Carmeuse.nl In water valt Ca(OH) 2 uiteen in Ca 2+ - en OH - -ionen. Hierdoor ontstaat een basische oplossing. De pH van een oplossing van 0,01% is 11,3. “pH: 11.3 (0.01% at 25 deg C); 12.5 to 12.7 (saturated solution (0.18 g/100 mL) at 25 deg C)” Bron: Intox.org Bij een gesatureerde oplossing (= maximum oplosbare hoeveelheid) bedraagt de pH 12,4 tot 12,8. “pH (saturated solution): 12.4” Bron: Sultanchemists.com “pH: 12,5-12,8 bij een concentratie van 1.070 mg/l” Bron: Carmeuse.nl Bij een langere blootstelling aan calciumhydroxide zullen de huidletsels meer uitgesproken zijn. Dit staat ook als dusdanig vermeld op veiligheidsfiches over calciumhydroxide. “Calcium hydroxide penetrates the ski