Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuw KB Re-integratie | Nouvelle AR Réintégration

Breaking news: het nieuwe KB Re-integratie is vandaag verschenen in het Belgisch staatsblad La nouvelle AR Réintégration est publiée aujourd'hui au Moniteur Belge !


Het re-integratietraject (RIT) voor arbeidsongeschikte werknemers, dat deel uitmaakt van de Codex over het Welzijn op het Werk, wordt op verschillende punten ingrijpend gewijzigd.

Le trajet de réintégration des travailleurs en incapacité de travail, qui fait partie du Code du bien-être au travail, est radicalement modifié sur plusieurs points.

De belangrijkste inhoudelijke wijziging van het KB, dat op 1 oktober a.s. van kracht zal zijn, is de loskoppeling van de verbreking van het arbeidscontact omwille van medische overmacht van het RIT. De grootste impact voor externe preventiediensten is de inclusie van de re-integratiebeoordeling (mits leidend tot plan) in de basisdienstverlening voor C- en D ondernemingen.

La modification de fond la plus importante de l'arrêté royal, qui entrera en vigueur le 1er octobre, est la déconnexion de la résiliation du contrat de travail pour cause de force majeure médicale du trajet de réintégration. L'impact le plus important pour les services de prévention externes est l'inclusion de l'évaluation de réintégration (si menant au plan) dans les services de base pour les entreprises C- et D.

Het nieuwe KB zal in detail worden toegelicht in een webinar op 3 oktober 2022 om 11u, door Adviseur-generaal Afdeling van de Normen over het welzijn op het werk Valérie Vervliet. Dit houdt naast bovenstaande wijzigingen ook een uitgebreide toelichting in over aanpassingen en nieuwigheden zoals:

  • Een nieuw contactmoment om de werknemers te informeren over de mogelijkheden voor re-integratie en aangepast werk bij ziekte
  • De aanpassingen aan het re-integratietraject op vlak van de termijnen, de beslissingen van de arbeidsarts, de verplichtingen van de werkgever en de werknemer, de link met de terug-naar-werk-coördinator en de adviserend arts, enz.
  • Het versterken van het collectieve re-integratiebeleid.

La nouvelle AR sera expliquée en détail dans un webinaire le 5 octobre 2022 à 11h, par la Conseillère générale Division des Normes sur le bien-être au travail Valérie Vervliet. En plus des modifications ci-dessus, cela inclut également une explication détaillée sur les ajustements et les nouveautés telles que :

  • Un nouveau moment de contact pour informer les travailleurs sur les possibilités de réintégration et de travail adapté en cas de maladie.
  • Les adaptations du trajet de réintégration en termes de délais, de décisions du médecin du travail, d'obligations de l'employeur et du travailleur, de lien avec le coordinateur retour au travail et le médecin-conseil, etc.
  • Le renforcement de la politique de réintégration collective.

Inschrijven voor het webinar kan via de website van de FOD.

Vous pouvez vous inscrire au webinaire via le site du SPF.


Meer details over de inhoud van het nieuwe KB: hier

Plus de détails sur le contenu de la nouvelle AR : ici

--

Ik heb de wijzigingen in een Word-document gegoten, met tracked changes. Zo kun je gemakkelijk kijken naar het oorspronkelijk KB (Origineel), het nieuwe KB (Geen markeringen), en de stukken die gewijzigd zijn, grosso modo (Eenvoudige markering) of in detail (Alle markeringen).

Populaire posts van deze blog

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Bescherming voor Brusselse huishoudhulpen: Wat er verandert

Het Brussels Parlement heeft recentelijk besloten de rechten en arbeidsomstandigheden van huishoudhulpen te versterken. Dit artikel beschrijft de kernpunten van deze ordonnantie en hoe deze de huishoudhulpen in Brussel beïnvloedt. Groeiende behoefte aan bescherming Brussel telt op dit moment 28.137 huishoudhulpen, waarvan 21.393 Brusselaars zijn. 95 procent van hen is vrouw, veelal van buitenlandse afkomst en met een lage opleiding. Zij verzorgen dagelijks de huishoudelijke taken van 116.162 gebruikers. Met zo'n omvangrijke groep is het duidelijk dat hun bescherming en welzijn van het grootste belang zijn, zo stelt Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt (DéFI) via zijn ordonnantie.   Opleiding en begeleiding Een kenmerk van de nieuwe regelgeving is de focus op opleiding. Elke nieuwe werknemer in de sector moet een initiële opleiding van 9 uur ondergaan, gevolgd door een jaarlijkse verplichte opleiding van 16 uur. Ter ondersteuning hiervan zullen bedrijven hun werkn

Organic Dust Toxic Syndrome (ODTS)

De term Organic Dust Toxic Syndrome werd voor het eerst in 1985 gebruikt. De aandoening, die is gekenmerkt door griepachtige verschijnselen, geeft doorgaans geen blijvende schade.   ODTS? Toxische inhalatiekoorts veroorzaakt door een plotse blootstelling aan hoge dosissen organisch stof werd al in de jaren 70 in de medische literatuur beschreven. Op een symposium in 1985 werd voor het eerst de term Organic Dust Toxic Syndrome (oftewel Toxisch Organisch Stof Syndroom) geopperd. De aandoening is gekenmerkt door griepachtige verschijnselen met soms ook klachten van de longen die één tot vijf dagen aanhouden, en geeft doorgaans geen blijvende schade. Oorzaak ODTS kan optreden in allerlei werksituaties en beroepen met blootstelling aan organisch stof (zie kader). ODTS wordt veroorzaakt door een plotse en hoge blootstelling aan stof van organische oorsprong dat grote hoeveelheden bacteriën en/of schimmels bevat. De bacteriën bevatten endotoxinen, en de schimmels mycotoxinen (mee