Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuw KB Re-integratie | Nouvelle AR Réintégration

Breaking news: het nieuwe KB Re-integratie is vandaag verschenen in het Belgisch staatsblad La nouvelle AR Réintégration est publiée aujourd'hui au Moniteur Belge !


Het re-integratietraject (RIT) voor arbeidsongeschikte werknemers, dat deel uitmaakt van de Codex over het Welzijn op het Werk, wordt op verschillende punten ingrijpend gewijzigd.

Le trajet de réintégration des travailleurs en incapacité de travail, qui fait partie du Code du bien-être au travail, est radicalement modifié sur plusieurs points.

De belangrijkste inhoudelijke wijziging van het KB, dat op 1 oktober a.s. van kracht zal zijn, is de loskoppeling van de verbreking van het arbeidscontact omwille van medische overmacht van het RIT. De grootste impact voor externe preventiediensten is de inclusie van de re-integratiebeoordeling (mits leidend tot plan) in de basisdienstverlening voor C- en D ondernemingen.

La modification de fond la plus importante de l'arrêté royal, qui entrera en vigueur le 1er octobre, est la déconnexion de la résiliation du contrat de travail pour cause de force majeure médicale du trajet de réintégration. L'impact le plus important pour les services de prévention externes est l'inclusion de l'évaluation de réintégration (si menant au plan) dans les services de base pour les entreprises C- et D.

Het nieuwe KB zal in detail worden toegelicht in een webinar op 3 oktober 2022 om 11u, door Adviseur-generaal Afdeling van de Normen over het welzijn op het werk Valérie Vervliet. Dit houdt naast bovenstaande wijzigingen ook een uitgebreide toelichting in over aanpassingen en nieuwigheden zoals:

  • Een nieuw contactmoment om de werknemers te informeren over de mogelijkheden voor re-integratie en aangepast werk bij ziekte
  • De aanpassingen aan het re-integratietraject op vlak van de termijnen, de beslissingen van de arbeidsarts, de verplichtingen van de werkgever en de werknemer, de link met de terug-naar-werk-coördinator en de adviserend arts, enz.
  • Het versterken van het collectieve re-integratiebeleid.

La nouvelle AR sera expliquée en détail dans un webinaire le 5 octobre 2022 à 11h, par la Conseillère générale Division des Normes sur le bien-être au travail Valérie Vervliet. En plus des modifications ci-dessus, cela inclut également une explication détaillée sur les ajustements et les nouveautés telles que :

  • Un nouveau moment de contact pour informer les travailleurs sur les possibilités de réintégration et de travail adapté en cas de maladie.
  • Les adaptations du trajet de réintégration en termes de délais, de décisions du médecin du travail, d'obligations de l'employeur et du travailleur, de lien avec le coordinateur retour au travail et le médecin-conseil, etc.
  • Le renforcement de la politique de réintégration collective.

Inschrijven voor het webinar kan via de website van de FOD.

Vous pouvez vous inscrire au webinaire via le site du SPF.


Meer details over de inhoud van het nieuwe KB: hier

Plus de détails sur le contenu de la nouvelle AR : ici

--

Ik heb de wijzigingen in een Word-document gegoten, met tracked changes. Zo kun je gemakkelijk kijken naar het oorspronkelijk KB (Origineel), het nieuwe KB (Geen markeringen), en de stukken die gewijzigd zijn, grosso modo (Eenvoudige markering) of in detail (Alle markeringen).

Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Fedris gaat elk afgewezen ernstig arbeidsongeval controleren

In 2021 werd 14,8% van de arbeidsongevallen afgewezen door verzekeraars, een verdubbeling ten opzichte van de afgelopen twintig jaar. Dit aantal bleef in 2022 stijgen naar 15,5%, wat neerkomt op 23.400 geweigerde dossiers. Maar liefst 1 op de 5 ernstige arbeidsongevallen wordt onterecht geweigerd, zo blijkt uit controles van Fedris. Het overheidsorgaan zal vanaf nu alle geweigerde ernstige ongevallen onderzoeken. Procedure na een arbeidsongeval Wanneer iemand een arbeidsongeval heeft, dient deze een beroep te doen op de arbeidsongevallenverzekeraar van de werkgever. Deze verzekeraar besluit dan of het ongeval erkend wordt als een arbeidsongeval. Een arbeidsongeval omvat elke plotse gebeurtenis die zich voordoet tijdens het werk of op de weg van en naar het werk, waarbij er sprake moet zijn van fysieke of mentale schade. Toenemende afwijzingen en de rol van Fedris Uit gegevens blijkt dat in 2021 een recordaantal van 21.808 arbeidsongevallen, oftewel 14,8% van alle aangiftes, d

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal