Doorgaan naar hoofdcontent

Advies over ontwerp-KB Dienstboden en huispersoneel

De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk heeft een advies opgesteld over het ontwerp van Koninklijk Besluit (OKB) over dienstboden en huispersoneel. Dit OKB heeft tot doel om de welzijnswet van toepassing te maken op dienstboden en huispersoneel, overeenkomstig Conventie nr. 189 van de Internationale Arbeidsorganisatie.


Wat houdt het OKB in

Het ontwerp van koninklijk besluit (OKB) voorziet dat de codex over het welzijn op het werk van toepassing is op werkgevers van dienstboden of huispersoneel en op deze medewerkers, voor zover het ontwerp niet in specifieke bepalingen voorziet. Hiermee zal de wet van 15 mei 2014 tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk in werking treden, voor wat betreft de dienstboden en het huispersoneel. Deze wet van 15 mei 2014 heeft namelijk tot doel om de welzijnswet van toepassing te maken op dienstboden en huispersoneel, overeenkomstig Conventie nr. 189 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende het huispersoneel (officieel door België geratificeerd op 10 juni 2015).


Het OKB bevat het volgende principe: de werkgever van dienstboden of huispersoneel moet een risicoanalyse uitvoeren. Hiervoor werd een instrument OIRA “Dienstboden” uitgewerkt (dit instrument zal online komen bij de publicatie van het koninklijk besluit). Vervolgens moet de werkgever de adequate preventiemaatregelen uitvoeren en deze werknemers, voor het begin van de tewerkstelling, een document af te leveren met alle nodige informatie inzake veiligheid en gezondheid die nuttig zijn voor het uitoefenen van de functie: de functiebeschrijving, de risico’s waaraan ze worden blootgesteld, de arbeidsmiddelen, de vereiste werkkledij of PBM…. Daarnaast voorziet het OKB een gezondheidsbeoordeling om de drie jaar. De werkgevers die al dienstboden of huispersoneel tewerkstellen, zullen één jaar tijd hebben om zich te schikken naar deze bepalingen.


Voorlegging

Het ontwerp van koninklijk besluit werd op 24 mei 2022 aan de leden van het uitvoerend bureau voorgelegd. Die hebben na bespreking het document voorgelegd aan de voltallige vergadering van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk van 16 december 2022. Die neemt akte van het feit dat de bescherming van de dienstboden en het huispersoneel momenteel niet volstaat, en wenst dat deze werknemers hun activiteiten in veilige en gezonde omstandigheden kunnen uitoefenen. Ze zijn van mening dat dit OKB een stap in de goede richting is, maar dat het niettemin nog aanpassingen behoeft. Ze stellen dus een aantal opmerkingen. De belangrijkste worden hieronder weergegeven.


Opmerkingen Hoge Raad

Men moet de definities van dienstboden en huispersoneel duidelijk maken zodat hier geen andere werknemers kunnen onder vallen die men hier niet bedoelt, zoals werknemers van een dienstencheque-onderneming.


Hoewel dit koninklijk besluit slechts een duizendtal werknemers betreft, voor wat betreft de dienstboden, bezorgt het een bijkomende werklast voor de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW) en de arbeidsartsen. De Hoge Raad vreest dat die geen prestaties zullen leveren in ruil voor de forfaitaire bijdrage, en vraagt dus een toezicht hierop.


Gezien de inspectie enkel toegang kan hebben tot de privévertrekken met het akkoord van de werkgever, zal de arbeidsinspectie geen effectieve controle op deze regelgeving kunnen uitoefenen op de arbeidsplaatsen.


Het gezondheidstoezicht moet ook rekening houden met de atypische werkomstandigheden, namelijk voor de privébehoeften van een werkgever of diens gezin. De Hoge Raadt vindt een voorafgaande gezondheidsbeoordeling bij de arbeidsarts nodig, en een nieuwe na twaalf maanden. Pas dan kan de arts oordelen of en zo ja wanneer een volgende raadpleging vereist is.


Het ontwerp-KB zal de welzijnswet van toepassing maken op dienstboden en huispersoneel. Eerst zal men wel nog gevolg moeten geven aan de opmerkingen van de Hoge Raad.


Bron

HRPBW Advies nr. 252 van 16 december 2022 over het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van specifieke maatregelen betreffende het welzijn op het werk van dienstboden en huispersoneel in boek X van de codex over het welzijn op het werk (D252)

Populaire posts van deze blog

Hoe je duizenden euro's op je boodschappen kunt besparen: Een gedetailleerd overzicht van mijn uitgaven en tips om te besparen

Op de eerste dag van het nieuwe jaar werk ik aan mijn Excelbestand dat al mijn doelstellingen en data bevat. Ik maak een definitieve stand van zaken op van het voorgaande jaar, en maak de grafieken en tabellen klaar voor het nieuwe kalenderjaar. De tellers staan weer op nul. Welke targets wil ik dit jaar halen? Dit werkt voor mij. Al 15 jaar houd ik een Excelbestand bij; ik heb het daar wel al een aantal keer over gehad op mijn blog. Mijn doelstellingen wijzigen wel in de loop der jaren, maar de SMART aanpak blijft hetzelfde.  Ik heb het al gehad over de boeken die ik lees , de stappen die ik zet , de calorieën die ik eet en de artikels die ik schrijf , maar zal ik het nu eens hebben over de boodschappen.  In 2014 ben ik gestart met het bijhouden van de uitgaven van voeding volgens de systematiek van de FOD Economie. Die gebruikt de onderstaande onderverdeling:  20111 Brood en graanproducten 20112 Vlees 20113 Vis en schaaldieren 20114 Melk, kaas, eieren 20115 Eetbare oliën e

Artificiële intelligentie op het werk: voorbeeld van een nuttige toepassing voor de preventieadviseurs

Het is moeilijk om specifieke voorspellingen te doen over wat er de komende jaren belangrijk zal zijn op het vlak van preventie op het werk in België, omdat dit afhankelijk is van verschillende factoren zoals de ontwikkelingen op het gebied van technologie, wetgeving en economie. Het is wel waarschijnlijk dat artificiële intelligentie een belangrijke rol zal spelen. EU-OSHA en Eurofound hebben recent rapporten gepubliceerd over hoe AI de arbeidsomstandigheden kan beïnvloeden. Ook zal de nieuwe campagne van EU-OSHA voor 2023-2025 focussen op nieuwe digitale technologieën op het werk. Ik heb daar in de zomer van 2022 al een aantal artikelen aan besteed, en naar aanleiding hiervan heeft Ruben Baes van Amelior me gevraagd om er een workshop over te geven aan preventieadviseurs, wat ik met veel plezier ook heb gedaan. Het is echt een boeiend onderwerp, en mensen beseffen nog niet hoeveel ze nu al in contact komen met AI op het werk. Die suggesties die Outlook geeft om te antwoorden op een m

Cyanide

En nog eens een strikt arbeidsgeneeskundig blogartikel. Een van de aan mij toegewezen bedrijven heeft informatie gevraagd over cyanides. Redelijk gespecialiseerde informatie wellicht, maar relevant voor bedrijven die met blauwzuur werken. En om collega's arbeidsgeneesheren en preventieadviseurs het opzoekwerk te besparen, maak ik de tekst ook maar publiek. --- CYANIDE 1. Fysische en chemische eigenschappen HCN Heerlijk verfrissend... eh, ruik ik amandelen? HCN is een kleurloze vloeistof of kleurloos gas met de karakteristieke geur van bittere amandelen. HCN gas en vloeistof zijn mengbaar met water en oplosbaar in ethanol en ether. Het kook- en smeltpunt van HCN zijn respectievelijk 25,70°C en -13,24°C. HCN wordt gebruikt als ontsmettings- of desinfectiemiddel, of in chemische syntheses. NaCN en KCN De zouten NaCN en KCN zijn witte, kristallijne vaste stoffen met een lichte amandelgeur. Het smeltpunt van NaCN is 560°C en van KCN 620-635°C. KCN is goed oplosbaar i