Doorgaan naar hoofdcontent

Advies over ontwerp-KB Dienstboden en huispersoneel

De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk heeft een advies opgesteld over het ontwerp van Koninklijk Besluit (OKB) over dienstboden en huispersoneel. Dit OKB heeft tot doel om de welzijnswet van toepassing te maken op dienstboden en huispersoneel, overeenkomstig Conventie nr. 189 van de Internationale Arbeidsorganisatie.


Wat houdt het OKB in

Het ontwerp van koninklijk besluit (OKB) voorziet dat de codex over het welzijn op het werk van toepassing is op werkgevers van dienstboden of huispersoneel en op deze medewerkers, voor zover het ontwerp niet in specifieke bepalingen voorziet. Hiermee zal de wet van 15 mei 2014 tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk in werking treden, voor wat betreft de dienstboden en het huispersoneel. Deze wet van 15 mei 2014 heeft namelijk tot doel om de welzijnswet van toepassing te maken op dienstboden en huispersoneel, overeenkomstig Conventie nr. 189 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende het huispersoneel (officieel door België geratificeerd op 10 juni 2015).


Het OKB bevat het volgende principe: de werkgever van dienstboden of huispersoneel moet een risicoanalyse uitvoeren. Hiervoor werd een instrument OIRA “Dienstboden” uitgewerkt (dit instrument zal online komen bij de publicatie van het koninklijk besluit). Vervolgens moet de werkgever de adequate preventiemaatregelen uitvoeren en deze werknemers, voor het begin van de tewerkstelling, een document af te leveren met alle nodige informatie inzake veiligheid en gezondheid die nuttig zijn voor het uitoefenen van de functie: de functiebeschrijving, de risico’s waaraan ze worden blootgesteld, de arbeidsmiddelen, de vereiste werkkledij of PBM…. Daarnaast voorziet het OKB een gezondheidsbeoordeling om de drie jaar. De werkgevers die al dienstboden of huispersoneel tewerkstellen, zullen één jaar tijd hebben om zich te schikken naar deze bepalingen.


Voorlegging

Het ontwerp van koninklijk besluit werd op 24 mei 2022 aan de leden van het uitvoerend bureau voorgelegd. Die hebben na bespreking het document voorgelegd aan de voltallige vergadering van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk van 16 december 2022. Die neemt akte van het feit dat de bescherming van de dienstboden en het huispersoneel momenteel niet volstaat, en wenst dat deze werknemers hun activiteiten in veilige en gezonde omstandigheden kunnen uitoefenen. Ze zijn van mening dat dit OKB een stap in de goede richting is, maar dat het niettemin nog aanpassingen behoeft. Ze stellen dus een aantal opmerkingen. De belangrijkste worden hieronder weergegeven.


Opmerkingen Hoge Raad

Men moet de definities van dienstboden en huispersoneel duidelijk maken zodat hier geen andere werknemers kunnen onder vallen die men hier niet bedoelt, zoals werknemers van een dienstencheque-onderneming.


Hoewel dit koninklijk besluit slechts een duizendtal werknemers betreft, voor wat betreft de dienstboden, bezorgt het een bijkomende werklast voor de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW) en de arbeidsartsen. De Hoge Raad vreest dat die geen prestaties zullen leveren in ruil voor de forfaitaire bijdrage, en vraagt dus een toezicht hierop.


Gezien de inspectie enkel toegang kan hebben tot de privévertrekken met het akkoord van de werkgever, zal de arbeidsinspectie geen effectieve controle op deze regelgeving kunnen uitoefenen op de arbeidsplaatsen.


Het gezondheidstoezicht moet ook rekening houden met de atypische werkomstandigheden, namelijk voor de privébehoeften van een werkgever of diens gezin. De Hoge Raadt vindt een voorafgaande gezondheidsbeoordeling bij de arbeidsarts nodig, en een nieuwe na twaalf maanden. Pas dan kan de arts oordelen of en zo ja wanneer een volgende raadpleging vereist is.


Het ontwerp-KB zal de welzijnswet van toepassing maken op dienstboden en huispersoneel. Eerst zal men wel nog gevolg moeten geven aan de opmerkingen van de Hoge Raad.


Bron

HRPBW Advies nr. 252 van 16 december 2022 over het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van specifieke maatregelen betreffende het welzijn op het werk van dienstboden en huispersoneel in boek X van de codex over het welzijn op het werk (D252)

Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Fedris gaat elk afgewezen ernstig arbeidsongeval controleren

In 2021 werd 14,8% van de arbeidsongevallen afgewezen door verzekeraars, een verdubbeling ten opzichte van de afgelopen twintig jaar. Dit aantal bleef in 2022 stijgen naar 15,5%, wat neerkomt op 23.400 geweigerde dossiers. Maar liefst 1 op de 5 ernstige arbeidsongevallen wordt onterecht geweigerd, zo blijkt uit controles van Fedris. Het overheidsorgaan zal vanaf nu alle geweigerde ernstige ongevallen onderzoeken. Procedure na een arbeidsongeval Wanneer iemand een arbeidsongeval heeft, dient deze een beroep te doen op de arbeidsongevallenverzekeraar van de werkgever. Deze verzekeraar besluit dan of het ongeval erkend wordt als een arbeidsongeval. Een arbeidsongeval omvat elke plotse gebeurtenis die zich voordoet tijdens het werk of op de weg van en naar het werk, waarbij er sprake moet zijn van fysieke of mentale schade. Toenemende afwijzingen en de rol van Fedris Uit gegevens blijkt dat in 2021 een recordaantal van 21.808 arbeidsongevallen, oftewel 14,8% van alle aangiftes, d

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal