Doorgaan naar hoofdcontent

Brusselse werkgever veroordeeld voor onrechtmatig ontslag zwangere werkneemster

De Brusselse arbeidsrechtbank heeft een werkgever veroordeeld die een werkneemster één dag na het einde van de ontslagbeschermingsperiode heeft ontslagen. Haar ontslag werd namelijk al tijdens de beschermingsperiode voorbereid en dat is verboden.

 

 

Wat is er gebeurd?

Mevrouw H. werkt sinds 4 juni 2018 als casemanager personeelszaken toen ze enkele maanden later zwanger wordt. Omdat er in de onderneming een beroepsmatig contact is met jonge kinderen, wordt ze in het kader van moederschapsbescherming op 28 augustus uit dat risico verwijderd. Ze kan haar aangepast werk verder zetten, maar gaat in de periode november 2018 – januari 2019 drie maal iets meer dan een week in ziekteverlof. Ze krijgt een schriftelijke waarschuwing omwille van de afwezigheden. Ze gaat in moederschapsrust op 23 februari en bevalt op 6 april. Normaal zou ze het werk hervatten op 15 juli, maar op 12 juli stuurt ze een ziektecertificaat tot 18 augustus.

Op 15 juli 2019 krijgt de medewerker haar ontslagbrief. De werkgever beroept zich daarbij op een reorganisatie. Mevrouw H. vraagt een verdere motivering. Ze ontvangt op 4 september een brief met verklaring dat haar taken tijdens haar afwezigheid werden verdeeld over haar collega’s, en dat haar functie overbodig geworden is. De dag erop echter wordt een nieuwe medewerker in een soortgelijke functie aangeworven.

 

Formele procedure

Mevrouw H. besluit haar ontslag aan te vechten en start een procedure op 23 juni 2020. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen sluit zich hierbij aan op 13 juli. Het Instituut is een onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op grond van geslacht.

 

Het vonnis

Na verschillende zittingen oordeelt de Brusselse arbeidsrechtbank in een vonnis van 7 februari 2022 dat de ontslagbescherming van toepassing was. Hoewel het ontslag na de beschermingsperiode werd meegedeeld, werd de beslissing voordien al genomen en werden er toen al voorbereidingen voor het ontslag getroffen. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijkerwijs denkbaar is dat de werkgever het ontslag in één dag heeft georganiseerd. De werkgever dient het slachtoffer een beschermingsvergoeding te betalen van 27.153,29 euro, gelijk aan zes maanden brutoloon.

 

Topje van de ijsberg

In 2022 won het Instituut verschillende rechtszaken met betrekking tot discriminatie op grond van moederschap. Toch blijven zwangerschap en moederschap gronden voor discriminatie of intimidatie op het werk die vaak aan het Instituut worden gemeld: bijna een op de drie meldingen in het domein werk (29%) heeft betrekking op zwangerschap of moederschap. 

Wettelijk gezien zijn medewerkers beschermd tegen ontslag vanaf het moment dat ze de werkgever van de zwangerschap op de hoogte brengen tot één maand na afloop van de moederschapsrust. Zwangere werkneemsters of werkneemsters die terugkeren uit zwangerschapsverlof zijn zich niet altijd bewust van de precieze draagwijdte van die bescherming. Zoals in dit geval, wanneer de werkgever de wet probeert te omzeilen. Of wanneer een werkgever de werkneemster onder druk zet om ontslag te nemen, of beslist om het contract niet te verlengen van zodra de zwangerschap wordt gemeld, hoewel was overeengekomen dat dit wel zou gebeuren.

 

 

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen benadrukt dat zwangerschaps- en moederschapsdiscriminatie nog al te vaak voorkomt op de arbeidsmarkt. Door de veroordelingen bekend te maken, wil het Instituut zwangere vrouwen op het werk en vrouwen die terugkeren uit moederschapsverlof beter informeren over hun rechten. Slachtoffers van discriminatie op grond van geslacht kunnen zich gratis en in alle vertrouwelijkheid laten informeren over hun rechten of een klacht indienen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen via het gratis telefoonnummer 0800/12 800 of via de website http://igvm-iefh.belgium.be.

 

 

Bron

News.Belgium - Zwangere werkneemsters beter beschermd tegen ontslag https://news.belgium.be/nl/zwangere-werkneemsters-beter-beschermd-tegen-ontslag

Vonnis van de arbeidsrechtbank van Brussel van 7 februari 2022 https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/2022-02-07_-_ttrav_bruxelles_1e_ch._-_actes_preparatoires.pdf

Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Goed nieuws en slecht nieuws

Wat wil je het eerste horen? "Okee, ik heb goed nieuws en slecht nieuws." Je hebt deze zin ongetwijfeld zelf al eens gebruikt. Ik zelf ook; als arts, als ouder en als manager. En waarschijnlijk heb je dezelfde neiging als ik: je begint liefst met het goede nieuws. "Okee, even de resultaten overlopen. Laat ons beginnen met het positieve..." (vriendelijke glimlach) "Ja, algemeen beschouwd waren je jaarresultaten heel goed. Zoals je kunt zien in deze grafiek, scoor je duidelijk boven het gemiddelde, op alle gemeten parameters. Maar -" "Wat zijn parameters, papa?" Tja, mijn jongste dochter is nog maar net vier, ik moet regelmatig dergelijke woorden uitleggen.  Maar plaats jezelf eens in de positie van een student die de uitslag van haar testscores gaat krijgen, of een patiënt die van zijn dokter de resultaten van een bloedanalyse te horen zal krijgen. Denk er echt over na. Wat wil je het eerste horen, het goede nieuws of het slechte ni

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal