Doorgaan naar hoofdcontent

Tijdelijke overmacht om medische redenen in vijf eenvoudige stappen

De speciale regeling voor tijdelijke medische overmacht is afgeschaft sinds 8 februari 2017. De sociale zekerheid aanvaardt niet langer het papieren formulier “C3.2 werkgever”. Je moet nu alle aanvragen elektronisch indienen. Voor tijdelijke medische overmacht moet je het ASR scenario 2 gebruiken. In deze tekst leg ik de ganse procedure uit in vijf eenvoudige stappen.
 
Stel: een van je langdurig zieke magazijniers moet van de mutualiteit het werk hervatten. Hij is zes maand op de ziektekas geweest omwille van ruglijden, en de adviserend arts vindt dat het nu welletjes is geweest; hij is niet langer meer dan 66% arbeidsongeschikt. De bedrijfsarts (dus de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer) oordeelt dat het nog te vroeg is om lasten te tillen, en dat het verder herstel zeker nog twee maand zal duren. Dus ja, hij mag het werk hervatten, maar enkel mits aangepast werk. Maar dat heb je niet. O nee! Is er een uitweg? Jazeker! Tijdelijke medische overmacht to the rescue!
 
Ok, om te beginnen: dit is geen nieuw concept. De schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht is al voorzien in de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten. Meer bepaald staat het beschreven in artikel 26. Maar de precieze modaliteiten en werkwijze van aangifte zijn in de loop der jaren wat gewijzigd. Ik geef hieronder in vijf stappen weer wat je nu precies als werkgever mag en moet doen.
 

Stap 1: de bedrijfsarts stelt een arbeidsongeschiktheid vast.

Dus op het formulier van gezondheidsbeoordeling moet aangevinkt staan: “tijdelijk overplaatsen naar een functie die aan onderstaande voorwaarden voldoet”, en dan iets in de zin van “twee maanden geen rugbelastend werk” or whatever.

Er moet dus een ongeschiktheid zijn voor de oorspronkelijke functie. Strikt gezien volstaat het niet dat categorie B of C aangevinkt staat als “geschikt”, en dat er dan een hoop beperkingen staan opgesomd onder categorie F. Want dan is het enkel een vrijblijvend advies, en kun je dit als werkgever naast je neerleggen wanneer je geen aangepast werk voorhanden hebt.
 

Stap 2: de arbeidsongeschiktheid moet een tijdelijk karakter hebben.

Ik heb het in stap 1 eigenlijk al aangegeven, maar dus nog eens voor alle duidelijkheid: het moet een tijdelijke arbeidsongeschiktheid zijn.

Als het een definitieve ongeschiktheid betreft, dan moet je kijken naar de mogelijkheden via een re-integratietraject. Met dus ofwel een definitief aangepast of ander werk binnen de onderneming, ofwel een ontslag om medische redenen. Maar daarover heb ik in een ander blogartikel al uitgeweid.
 

Stap 3: de werknemer is minstens zes maanden arbeidsongeschikt.

De werknemer moet dus ten minste een half jaar op de ziekenkas staan. Is hij nog maar twee maanden ziek? Tough cookies.

Tot dusver was dit niet zo vaak een issue, gezien de mutualiteit pas na zes maanden ging oordelen of de werknemer in een andere functie zou kunnen hervatten. Maar met het nieuwe KB Re-integratie gebeurt deze inschatting nu soms al na twee maanden.

De werknemer kan in zulk een geval wel in beroep gaan tegen de beslissing van de mutualiteit. In afwachting van de uitspraak kan hij dan wél uitkering ontvangen via de RVA.
 

Stap 4: er is geen passend vervangingswerk beschikbaar.

De verdere uitvoering van de arbeidsovereenkomst moet volledig onmogelijk zijn. Het is dus niet voldoende dat de uitvoering ervan enkel bemoeilijkt wordt of duurder uitvalt. Hey, don’t shoot the messenger; ik geef letterlijk weer wat de wet zegt.

Dat gezegd zijnde, "onmogelijk" blijft wel een relatief subjectief gegeven. Het kan van een werkgever ook niet worden geëist dat een specifieke functie in het leven wordt geroepen, enkel om iemand tijdelijk aangepast werk te geven.
 

Stap 5: de online aangifte.

Dit moet je doen ten laatste op de eerste dag van tijdelijke werkloosheid.

Tot eind vorig jaar moest je bij tijdelijke overmacht om medische redenen geen elektronische aangifte doen, maar kon je dit doen via een formulier “C3.2 werkgever”. Dat is niet langer het geval!
Ja, het staat wel nog als dusdanig vermeld op de website van de RVA, maar ik heb gebeld om zeker te zijn, en ze hebben me (na intern overleg) verzekerd dat ze enkel nog elektronische aangiftes aanvaarden. De website van de RVA is sinds december vorig jaar nog niet geüpdatet, vandaar.
 
Voor het gemak heb ik deze stap nog verder opgedeeld in tussenstapjes.

Tussenstap 5.1

Je moet je dus aanmelden op de portaalsite van de sociale zekerheid.

Tussenstap 5.2

Je kiest de "aangifte vaststellen recht tijdelijke werkloosheid of schorsing bedienden" (ASR scenario 2). Hier geef je de gegevens van de werknemer in.

Tussenstap 5.3

Als reden van tijdelijke werkloosheid duid je “overmacht om medische redenen” aan (type 005).
Bij commentaar zet je de info “arbeidsongeschikt voor de overeengekomen functie”.

Moest het een werknemer betreffen die (zie stap 3) nog niet zes maanden arbeidsongeschikt is, en in beroep wilt gaan tegen de beslissing van de mutualiteit, dan is de vermelding “arbeidsongeschikt, beroep bij de arbeidsrechtbank”.
 
En moest het gaan om een werknemer die tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid met toestemming van de adviserend geneesheer het werk hervat, dan moet je vermelden “tijdelijke werkloosheid tijdens werkhervatting tijdens arbeidsongeschiktheid”.

Tussenstap 5.4

Je geeft een papieren afschrift van de elektronische aangifte aan de werknemer. Dat afschrift wordt door het systeem automatisch aangemaakt, je moet het enkel afdrukken.
 
Tussen twee haakjes, de werknemer moet zelf ook op het einde van elke maand zijn controleformulier ter betaling elektronisch indienen bij zijn uitbetalingsinstelling (ACV, ABVV, ACLVB of Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen). Dus ook voor hen is een papieren aangifte (het formulier “C3.2 werknemer”) niet langer een optie. Geen internetverbinding? Join the 21st century, buddy.

Tussenstap 5.5

Ook nog dit: voor elke maand dat de werknemer tijdelijk werkloos wordt gesteld, moet je bijkomende gegevens overmaken via ASR scenario 5. Dit is "de maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid". Welke bijkomende gegevens je moet overmaken? Bijvoorbeeld het aantal uren dat de werknemer in de loop van de maand werkloos is geweest.
 
 
Zo, nu weet je wat je moet doen om een tijdelijke overmacht om medische redenen in te roepen. Veel succes!

Populaire posts van deze blog

Nieuwe publicatie: Verzameling van de rechtspraak over psychosociale risico's op het werk (2016-2023)

In een gezamenlijke inspanning hebben de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid en academici een uitgebreide verzameling samengesteld van rechtspraak gerelateerd aan psychosociale risico's op het werk. Dit document, dat de periode van 2016 tot 2023 beslaat, biedt inzicht in hoe rechtbanken omgaan met de gewijzigde wetgeving sinds 2014 over deze materie. Het is bedoeld om preventieadviseurs en anderen die met deze problematiek te maken hebben, direct naar relevante casussen en thema’s te leiden. Afbeelding: Studievoormiddag van de FOD Werkgelegenheid. Bron: Youtube. De toenemende relevantie van psychosociale risico's Met een historisch hoog aantal langdurig afwezige werknemers in België, onderstrepen psychosociale risico's op het werk – zoals stress, burn-out, en pesterijen – de noodzaak voor een effectieve aanpak en preventie. De wet van 4 augustus 1996, die werknemersbescherming biedt, en de significante wijzigingen in de wetgeving si

Controles op veiligheid van opblaasbare attracties

Opblaasbare attracties zoals springkastelen zijn een populaire aanvulling op ( bedrijfs )evenementen, maar recente incidenten en controles hebben veiligheidsproblemen aan het licht gebracht. Deze zorgen hebben geleid tot een aankondiging door de FOD Economie om toekomstige evenementen strenger te gaan controleren.   Veiligheidsrichtlijnen en regelgeving Aanbieders van opblaasbare structuren, zoals springkastelen en obstakelparcours, moeten de veiligheid van hun diensten garanderen. Dit houdt in dat zij zich moeten houden aan specifieke regelgeving, waaronder het Koninklijk Besluit betreffende de uitbating van speelterreinen en het Koninklijk Besluit voor de organisatie van actieve ontspanningsevenementen. Deze wetten stellen duidelijke eisen aan de veiligheid en het toezicht op deze attracties.   Veelvoorkomende veiligheidsproblemen Enkele van de meest zorgwekkende bevindingen door de FOD Economie omvatten: Onvoldoende schokdemping: Een geschikte schokdempende ondergr

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal