Doorgaan naar hoofdcontent

Rijgeschiktheid groep 2 - Mogen de externe diensten nog zelf oogtesten uitvoeren?

Update 12/02 zie onderaan. Recent hebben verschillende gemeentebesturen, ondernemingen en interne en externe diensten een officiële omzendbrief ontvangen uitgaande van de FOD Mobiliteit, over het medisch rijgeschiktheidsonderzoek groep 2.

Naast enkele algemene richtlijnen tips and tricks staat hier ook in vermeld dat het oogonderzoek moet uitgevoerd worden door een oogarts, dat dit - ten onrechte - door sommige centra zelf worden uitgevoerd, en dat ze dit vanaf september a.s. ook effectief zullen controleren.

Wat betekent dit nu concreet, mogen de externe diensten deze oogonderzoeken niet langer zelf uitvoeren? Hieronder vind je terug wat letterlijk in de wetgeving staat, en wat het concreet betekent.De wetgeving

Klaar voor wat saaie teksten? Lees dan gerust verder. Indien niet, sla het dan gewoon over en lees enkel het besluit. Ik heb sowieso de relevante passages in het rood gezet.

Koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. (B.S. 30.04.1998). Titel III. Het rijbewijs. Hoofdstuk IV. Examens. Afdeling 6. Geneeskundig onderzoek. Art. 42. De kandidaat voor een rijbewijs geldig voor de categorie [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E]1 moet een onderzoek ondergaan dat vaststelt of hij voldoet aan de normen voorgeschreven in bijlage 6 voor de groep 2.
Het onderzoek wordt ondergaan overeenkomstig de procedure bedoeld in artikel 44.

Koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. (B.S. 30.04.1998). Titel III. Het rijbewijs. Hoofdstuk IV. Examens. Afdeling 6. Geneeskundig onderzoek.  Art. 44.§ 1. Het onderzoek bedoeld in artikel 42 wordt afgelegd voor een geneesheer van een medisch centrum van [2 het Bestuur van de medische expertise]2.
De aanvrager legt een verklaring voor waarin hij op zijn woord van eer bevestigt, bij zijn weten niet aangetast te zijn door een aandoening die het normaal besturen van een voertuig, zelfs tijdelijk, zou kunnen verhinderen of belemmeren en deelt het resultaat mee dat hij bekwam bij een eventueel vorig geneeskundig onderzoek. Het model van deze verklaring komt voor in bijlage 6, IX.
Hij legt bovendien het verslag voor van een oogarts waarvan het model bepaald is in bijlage 6, X. 

Koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. (B.S. 30.04.1998). Titel III. Het rijbewijs. Hoofdstuk IV. Examens. Afdeling 6. Geneeskundig onderzoek.  Art. 44.§ 4. In afwijking van de bepalingen van § 1, kan het onderzoek bedoeld in artikel 42 afgelegd worden voor :
een geneesheer van een erkende Arbeidsgeneeskundige Dienst. Wanneer de Arbeidsgeneesheer tot de ongeschiktheid van de kandidaat besluit of de beslissing laat afhangen van voorwaarden of beperkingen kan beroep ingesteld worden volgens de bepalingen betreffende de beslissingen van de Arbeidsgeneesheer voorgeschreven in het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming;
2° een geneesheer van het «Office communautaire et Régional de la Formation professionnelle et de l’Emploi», van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, «Arbeidsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft» of van het «Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle»;
3° een geneesheer van de medische dienst van het leger;
4° een geneesheer van een centrum voor leerlingenbegeleiding;
5° een geneesheer van de medische dienst van de federale politie.

Koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. (B.S. 30.04.1998). Bijlage 6. Minimumnormen en attesten inzake de lichamelijke en geestelijke geschiktheid voor het besturen van een motorvoertuig. III. Normen betreffende de visuele functies. 1. Algemene bepalingen. 1.1. De kandidaat van groep 1 bedoeld in artikel 41, § 3, en de kandidaat van groep 2, behalve als de in artikel 44, § 4, bepaalde geneesheer voor deze laatste de vereiste onderzoeken kan uitvoeren, wenden zich tot de oogarts van hun keuze, die, op het vlak van het visueel functioneren, de rijgeschiktheid en de geldigheidsduur ervan moet bepalen.


Dus wat is het besluit?

De wetgeving geeft dus expliciet aan dat het oogonderzoek in het kader van een rijgeschiktheid groep 2 door een oogarts moet uitgevoerd worden, BEHALVE wanneer het een arbeidsarts is van een erkende dienst (en nog enkele andere uitzonderingen).

Dus ja, de externe diensten mogen wel degelijk nog zelf oogtesten blijven uitvoeren.

Update 12/02, mail FOD Mobiliteit:
Ik kan jullie het nieuws meedelen dat de Fod Mobiliteit en Vervoer het standpunt van Fod Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg volgt en de medische diensten dus toelaat de oogonderzoeken uit te voeren met de geijkte apparatuur.  Er wordt enkel doorverwezen naar de oogarts wanneer effectief een probleem werd vastgesteld via de meetapparatuur.
Wij zijn van plan nog een brief te richten aan alle interne en externe medische diensten.

Populaire posts van deze blog

Cyanide

En nog eens een strikt arbeidsgeneeskundig blogartikel. Een van de aan mij toegewezen bedrijven heeft informatie gevraagd over cyanides. Redelijk gespecialiseerde informatie wellicht, maar relevant voor bedrijven die met blauwzuur werken. En om collega's arbeidsgeneesheren en preventieadviseurs het opzoekwerk te besparen, maak ik de tekst ook maar publiek. --- CYANIDE 1. Fysische en chemische eigenschappen HCN Heerlijk verfrissend... eh, ruik ik amandelen? HCN is een kleurloze vloeistof of kleurloos gas met de karakteristieke geur van bittere amandelen. HCN gas en vloeistof zijn mengbaar met water en oplosbaar in ethanol en ether. Het kook- en smeltpunt van HCN zijn respectievelijk 25,70°C en -13,24°C. HCN wordt gebruikt als ontsmettings- of desinfectiemiddel, of in chemische syntheses. NaCN en KCN De zouten NaCN en KCN zijn witte, kristallijne vaste stoffen met een lichte amandelgeur. Het smeltpunt van NaCN is 560°C en van KCN 620-635°C. KCN is goed oplosbaar i

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Artificiële intelligentie op het werk: voorbeeld van een nuttige toepassing voor de preventieadviseurs

Het is moeilijk om specifieke voorspellingen te doen over wat er de komende jaren belangrijk zal zijn op het vlak van preventie op het werk in België, omdat dit afhankelijk is van verschillende factoren zoals de ontwikkelingen op het gebied van technologie, wetgeving en economie. Het is wel waarschijnlijk dat artificiële intelligentie een belangrijke rol zal spelen. EU-OSHA en Eurofound hebben recent rapporten gepubliceerd over hoe AI de arbeidsomstandigheden kan beïnvloeden. Ook zal de nieuwe campagne van EU-OSHA voor 2023-2025 focussen op nieuwe digitale technologieën op het werk. Ik heb daar in de zomer van 2022 al een aantal artikelen aan besteed, en naar aanleiding hiervan heeft Ruben Baes van Amelior me gevraagd om er een workshop over te geven aan preventieadviseurs, wat ik met veel plezier ook heb gedaan. Het is echt een boeiend onderwerp, en mensen beseffen nog niet hoeveel ze nu al in contact komen met AI op het werk. Die suggesties die Outlook geeft om te antwoorden op een m