Doorgaan naar hoofdcontent

Definitieve overmacht - Het verleden

De definitieve overmacht - de nachtmerrie van elke arbeidsgeneesheer (of tenminste toch van deze). Het opzet ervan was nochtans in oorsprong zo nobel bedoeld.

Een bescheiden metser werkt al sinds jaar ende dag in weer ende wind voor het dagelijks brood. Maar o wee, ziet, hij komt bij het herstellen van eenen gat in de borstwering ongelukkig ten val en bezeert zijnen onderrug in onherroepelijker mate. Gelukkig is er eenen Kas voor de Zieken, die de sukkelaar in zijn kwade dagen opvangt ende verzorgt. Helaas, de dagen scheuren veel te snel van de kalender en al ras zijn zes maandstonden voorbijgevlied. De onverbiddelijke (adviserende genees)Heer van de Kas voor de Zieken laat den metser voor hem verschijnen. Hij wijst met een priemende vinger naar de kleine lijfeigene en roept: "Gij zijt niet langer ziek!"
"Maar mijn (adviserende genees)Heer," stamelt de arme man. "Ik kan de stenen voor de omwalling niet meer verslepen. Zij wegen waarlijk een halve ton per steen, mijn Heer!"
"Dat is waarlijk zo," geeft de (adviserende genees)heer toe. "Maar dan moet uwen arbeidgever u maar arbeid laten verrichten waarbij gij geen stenen moet verslepen ende heffen."
"Mijn arbeidgever is zelf maar een kleine marchant, mijn Heer, hij kan ons enkel stenen laten heffen."
"Dan moet gij maar andere arbeidgevers opzoeken. Gij kunt wel andere dingen doen! Gij kunt de bedpannen verversen van het kasteel, of Mariabeeldjes kappen uit den steen, of waarlijk, gij kunt oude geschriften overnemen, zoals de vrome paterkens doen. Daar hebt gij uwen rug niet voor nodig, metser!"
"Maar Heer, ik kan niet schrijven, of stenen kappen, en in het kasteel zoeken ze geen nieuwe bedpannenverwisselaars, wis en waarachtig mijn Heer!"
"Zwijgt en gaat heen! Dan had gij dat maar moeten bedenken voordat gij van den borggracht viel!"

Wat moet onze arme metser doen? Hij is warempel ten einde raad. "Is er dan niemand die mijn smeekbede aanhoort?" roept hij vertwijfeld.
Aha, maar daar verschijnt eenen (arbeidsgenees)Heer op zijn witte paard. "Komt nader," zegt hij sussend. "Waarlijk, ik zal u verlossen van uwe zielenpijn. Geeft gij mij een schriftelijken verklaring van uwen behandelenden doktoor dat gij uwe arbeid als metser in den eeuwigheid nooit ofte nimmer meer zult kunnen uitvoeren, en vraagt dan andere arbeid aan uwen arbeidgever.
"Maar (arbeidsgenees)Heer," schreit de zielepoot, "dat heeft hij niet!"
"Zwijgt!" buldert de (arbeidsgenees)Heer. "Gij moet het toch vragen - schriftelijk ende aangetekend. Ikzelf zal dan met uwen arbeidgever overleggen en kijken of hij geen andere arbeid heeft. En wanneer ik met mijn eigene oogen zelf heb gezien ende in mijn oneindige wijsheid heb besloten dat er inderdaad niets anders mogelijk is bij uwe arbeidgever, zal ik deezen verzoeken u de vrijheid te schenken om nieuwe arbeidgevers op te zoeken, met onmiddellijke intreding, nog vooraleer de was van mijnen stempel opgedroogd is. Gij gaat dan heen en kijkt niet om."
"Maar Heer," stamelt de metser, "Zonder opzeg? Hoe moet ik dan mijn zeventien kinderen en mijn vrouwe onderhouden?"
"Weest niet bevreesd, arme sukkelaar. Met mijnen decreet dat gij niet meer kan metsen en een ander van uwen arbeidgever dat hij u heeft laten gaan, kunt gij naar een instelling gaan, de RV ende A geheten, en hiermee krijgt gij een jaar lang een aalmoes, zodat gij uw zeventien bloedjes van onnozele kinderkes ende uwe vrouwe kunt blijven voeden met drank en spijs. Maar weest gewaarschuwd! Gij zult nooit ofte nimmer kunnen wederkeren naar uwe arbeidgever, en nooit ofte nimmer zult gij wederom een spatel ter hand mogen nemen, zelfs niet bij eenen anderen arbeidgever, op straffe des doods!"
"M-maar ik kan niets anders, mijn Heer!"
De (arbeidsgenees)heer glimlacht neerbuigend. "Ook daar heb ik in mijnen alomvattende intelligentie aan gedacht. Gij zult van de discipelen van de RV ende A nieuwe vaardigheden mogen aanleren in die vier seizoenen die ik u hiermede schenk, en gij zult nuttige nieuwe kennis bekomen waarmede gij tot aan uwen dood terecht kan bij een groot tal van arbeidgevers. Ook bij het zoeken van deezen zullen de goede mensen van de RV ende A u bijstaan."

En zo geschiedde. De arme metser mocht van zijnen arbeidgever onmiddellijk vertrekken. Hij raakte zijne spatel nooit ofte nimmer meer aan. Hij leerde stenen kappen ende vond nieuwe arbeid, en kon bezijden zijn zeventien arme bloedjes van kinderen ende zijn vrouwe ook nog twee maîtresses onderhouden. O waarlijk, geprezen zijn de (arbeidsgenees)heer ende de RV ende A.

Populaire posts van deze blog

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Bescherming voor Brusselse huishoudhulpen: Wat er verandert

Het Brussels Parlement heeft recentelijk besloten de rechten en arbeidsomstandigheden van huishoudhulpen te versterken. Dit artikel beschrijft de kernpunten van deze ordonnantie en hoe deze de huishoudhulpen in Brussel beïnvloedt. Groeiende behoefte aan bescherming Brussel telt op dit moment 28.137 huishoudhulpen, waarvan 21.393 Brusselaars zijn. 95 procent van hen is vrouw, veelal van buitenlandse afkomst en met een lage opleiding. Zij verzorgen dagelijks de huishoudelijke taken van 116.162 gebruikers. Met zo'n omvangrijke groep is het duidelijk dat hun bescherming en welzijn van het grootste belang zijn, zo stelt Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt (DéFI) via zijn ordonnantie.   Opleiding en begeleiding Een kenmerk van de nieuwe regelgeving is de focus op opleiding. Elke nieuwe werknemer in de sector moet een initiële opleiding van 9 uur ondergaan, gevolgd door een jaarlijkse verplichte opleiding van 16 uur. Ter ondersteuning hiervan zullen bedrijven hun werkn

Organic Dust Toxic Syndrome (ODTS)

De term Organic Dust Toxic Syndrome werd voor het eerst in 1985 gebruikt. De aandoening, die is gekenmerkt door griepachtige verschijnselen, geeft doorgaans geen blijvende schade.   ODTS? Toxische inhalatiekoorts veroorzaakt door een plotse blootstelling aan hoge dosissen organisch stof werd al in de jaren 70 in de medische literatuur beschreven. Op een symposium in 1985 werd voor het eerst de term Organic Dust Toxic Syndrome (oftewel Toxisch Organisch Stof Syndroom) geopperd. De aandoening is gekenmerkt door griepachtige verschijnselen met soms ook klachten van de longen die één tot vijf dagen aanhouden, en geeft doorgaans geen blijvende schade. Oorzaak ODTS kan optreden in allerlei werksituaties en beroepen met blootstelling aan organisch stof (zie kader). ODTS wordt veroorzaakt door een plotse en hoge blootstelling aan stof van organische oorsprong dat grote hoeveelheden bacteriën en/of schimmels bevat. De bacteriën bevatten endotoxinen, en de schimmels mycotoxinen (mee