Doorgaan naar hoofdcontent

Definitieve overmacht - Het verleden

De definitieve overmacht - de nachtmerrie van elke arbeidsgeneesheer (of tenminste toch van deze). Het opzet ervan was nochtans in oorsprong zo nobel bedoeld.

Een bescheiden metser werkt al sinds jaar ende dag in weer ende wind voor het dagelijks brood. Maar o wee, ziet, hij komt bij het herstellen van eenen gat in de borstwering ongelukkig ten val en bezeert zijnen onderrug in onherroepelijker mate. Gelukkig is er eenen Kas voor de Zieken, die de sukkelaar in zijn kwade dagen opvangt ende verzorgt. Helaas, de dagen scheuren veel te snel van de kalender en al ras zijn zes maandstonden voorbijgevlied. De onverbiddelijke (adviserende genees)Heer van de Kas voor de Zieken laat den metser voor hem verschijnen. Hij wijst met een priemende vinger naar de kleine lijfeigene en roept: "Gij zijt niet langer ziek!"
"Maar mijn (adviserende genees)Heer," stamelt de arme man. "Ik kan de stenen voor de omwalling niet meer verslepen. Zij wegen waarlijk een halve ton per steen, mijn Heer!"
"Dat is waarlijk zo," geeft de (adviserende genees)heer toe. "Maar dan moet uwen arbeidgever u maar arbeid laten verrichten waarbij gij geen stenen moet verslepen ende heffen."
"Mijn arbeidgever is zelf maar een kleine marchant, mijn Heer, hij kan ons enkel stenen laten heffen."
"Dan moet gij maar andere arbeidgevers opzoeken. Gij kunt wel andere dingen doen! Gij kunt de bedpannen verversen van het kasteel, of Mariabeeldjes kappen uit den steen, of waarlijk, gij kunt oude geschriften overnemen, zoals de vrome paterkens doen. Daar hebt gij uwen rug niet voor nodig, metser!"
"Maar Heer, ik kan niet schrijven, of stenen kappen, en in het kasteel zoeken ze geen nieuwe bedpannenverwisselaars, wis en waarachtig mijn Heer!"
"Zwijgt en gaat heen! Dan had gij dat maar moeten bedenken voordat gij van den borggracht viel!"

Wat moet onze arme metser doen? Hij is warempel ten einde raad. "Is er dan niemand die mijn smeekbede aanhoort?" roept hij vertwijfeld.
Aha, maar daar verschijnt eenen (arbeidsgenees)Heer op zijn witte paard. "Komt nader," zegt hij sussend. "Waarlijk, ik zal u verlossen van uwe zielenpijn. Geeft gij mij een schriftelijken verklaring van uwen behandelenden doktoor dat gij uwe arbeid als metser in den eeuwigheid nooit ofte nimmer meer zult kunnen uitvoeren, en vraagt dan andere arbeid aan uwen arbeidgever.
"Maar (arbeidsgenees)Heer," schreit de zielepoot, "dat heeft hij niet!"
"Zwijgt!" buldert de (arbeidsgenees)Heer. "Gij moet het toch vragen - schriftelijk ende aangetekend. Ikzelf zal dan met uwen arbeidgever overleggen en kijken of hij geen andere arbeid heeft. En wanneer ik met mijn eigene oogen zelf heb gezien ende in mijn oneindige wijsheid heb besloten dat er inderdaad niets anders mogelijk is bij uwe arbeidgever, zal ik deezen verzoeken u de vrijheid te schenken om nieuwe arbeidgevers op te zoeken, met onmiddellijke intreding, nog vooraleer de was van mijnen stempel opgedroogd is. Gij gaat dan heen en kijkt niet om."
"Maar Heer," stamelt de metser, "Zonder opzeg? Hoe moet ik dan mijn zeventien kinderen en mijn vrouwe onderhouden?"
"Weest niet bevreesd, arme sukkelaar. Met mijnen decreet dat gij niet meer kan metsen en een ander van uwen arbeidgever dat hij u heeft laten gaan, kunt gij naar een instelling gaan, de RV ende A geheten, en hiermee krijgt gij een jaar lang een aalmoes, zodat gij uw zeventien bloedjes van onnozele kinderkes ende uwe vrouwe kunt blijven voeden met drank en spijs. Maar weest gewaarschuwd! Gij zult nooit ofte nimmer kunnen wederkeren naar uwe arbeidgever, en nooit ofte nimmer zult gij wederom een spatel ter hand mogen nemen, zelfs niet bij eenen anderen arbeidgever, op straffe des doods!"
"M-maar ik kan niets anders, mijn Heer!"
De (arbeidsgenees)heer glimlacht neerbuigend. "Ook daar heb ik in mijnen alomvattende intelligentie aan gedacht. Gij zult van de discipelen van de RV ende A nieuwe vaardigheden mogen aanleren in die vier seizoenen die ik u hiermede schenk, en gij zult nuttige nieuwe kennis bekomen waarmede gij tot aan uwen dood terecht kan bij een groot tal van arbeidgevers. Ook bij het zoeken van deezen zullen de goede mensen van de RV ende A u bijstaan."

En zo geschiedde. De arme metser mocht van zijnen arbeidgever onmiddellijk vertrekken. Hij raakte zijne spatel nooit ofte nimmer meer aan. Hij leerde stenen kappen ende vond nieuwe arbeid, en kon bezijden zijn zeventien arme bloedjes van kinderen ende zijn vrouwe ook nog twee maîtresses onderhouden. O waarlijk, geprezen zijn de (arbeidsgenees)heer ende de RV ende A.

Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Fedris gaat elk afgewezen ernstig arbeidsongeval controleren

In 2021 werd 14,8% van de arbeidsongevallen afgewezen door verzekeraars, een verdubbeling ten opzichte van de afgelopen twintig jaar. Dit aantal bleef in 2022 stijgen naar 15,5%, wat neerkomt op 23.400 geweigerde dossiers. Maar liefst 1 op de 5 ernstige arbeidsongevallen wordt onterecht geweigerd, zo blijkt uit controles van Fedris. Het overheidsorgaan zal vanaf nu alle geweigerde ernstige ongevallen onderzoeken. Procedure na een arbeidsongeval Wanneer iemand een arbeidsongeval heeft, dient deze een beroep te doen op de arbeidsongevallenverzekeraar van de werkgever. Deze verzekeraar besluit dan of het ongeval erkend wordt als een arbeidsongeval. Een arbeidsongeval omvat elke plotse gebeurtenis die zich voordoet tijdens het werk of op de weg van en naar het werk, waarbij er sprake moet zijn van fysieke of mentale schade. Toenemende afwijzingen en de rol van Fedris Uit gegevens blijkt dat in 2021 een recordaantal van 21.808 arbeidsongevallen, oftewel 14,8% van alle aangiftes, d

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal