Doorgaan naar hoofdcontent

Asbestfonds

In een eerdere post heb ik het al even gehad over beroepskankers, meer bepaald over mesotheliomen - steeds veroorzaakt door asbest. Dat is dan ook het enige pluspunt aan deze verschrikkelijke kanker: er hoeft geen oorzakelijk verband aangetoond te worden, het kàn alleen maar door asbest veroorzaakt worden. Dit heeft mee geholpen met het bewijzen dat asbest kankerverwekkend is, het is heel eenvoudig om de mesotheliomen te identificeren. Er kunnen ook andere kankers veroorzaakt worden door asbest, maar bewijs dan maar eens dat het door contact met asbest komt - dan moet je al met een lavage (BAL of broncho-alveolaire lavage: een "spoeling" van de longen) asbestvezels aantonen. Voor zover ik weet, wordt dit tot nog toe enkel in het U.Z. Gasthuisberg gedaan, door de dienst van prof. dr. Ben Nemery (consultatie Beroepsziekten).
Als de betrokkene gerookt heeft (wat de kans op longkanker door asbest dan nog eens vertienvoudigt) wordt het al helemaal ingewikkeld om een aanvraag tot beroepsziekte goedgekeurd te krijgen.

Het is goed dat er nu een "asbestfonds" komt, waardoor ook zelfstandigen en mensen die niet beroepsmatig in contact zijn gekomen met asbest in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.
Er is pas sinds 1993 een totale ban van asbest (in België - in verscheidene delen van de wereld wordt het wel nog toegepast!). Een mesothelioom kan een latentietijd hebben van 30 jaar. Het aantal asbestgerelateerde kankers in België zal de komende jaren waarschijnlijk nog behoorlijk gaan toenemen.

---
De Programmawet van 27 december 2006 voorziet de oprichting van een zogenaamd Asbestfonds dat slachtoffers van ziekten gerelateerd aan asbest moet vergoeden. Het Fonds zou vanaf 1 april 2007 operatief moeten worden. Het Asbestfonds zal minimaal kunnen rekenen op een budget van 10 miljoen € jaarlijks. Daarbovenop wordt het fonds gefinancierd met bijdragen van de werkgevers. In totaal 20 miljoen € jaarlijks.
Wie op zijn werk in contact kwam met asbest, kon al terecht bij het Fonds voor Beroepsziekten. Het Fonds voor Beroepsziekten kan bepaalde categorieën van loontrekkenden echter niet vergoeden (bv. personeel van de NMBS, van de post of militairen). Hetzelfde geldt voor zelfstandigen, waarvan ook een groot aantal in het kader van beroepsactiviteiten aan asbest werden blootgesteld (installateurs van verwarming, garagisten, elektriciens, ...). Tenslotte zijn er de vele slachtoffers die besmet werden door een niet-professionele blootstelling: door een asbestbesmetting in familiale kring, door contact met mensen die werkten met asbest; door blootstelling aan asbest door te wonen in de buurt van een fabriek, door in aanraking te komen met vrij asbest in lokalen, enz.
Door het Asbestfonds komen nu ook die mensen in aanmerking voor een (beperkte) tegemoetkoming. Bovendien moeten de slachtoffers alleen kunnen bewijzen dat ze ooit zijn blootgesteld aan asbest.
Voorlopig is alleen een schadevergoeding voorzien voor mensen met mesothelioom of asbestose, niet voor de andere asbestgebonden ziekten. Maar dat zou in de toekomst kunnen uitgebreid worden.
Er kan ook een schadevergoeding worden toegediend aan de familieleden indien het slachtoffer intussen overleden is.

Komen daarvoor in aanmerking:
• de echtgenoot die op het tijdstip van het overlijden noch uit de echt, noch van tafel en bed gescheiden is, op voorwaarde dat het huwelijk plaatsvond ten minste 365 dagen voor de overlijdensdatum of uit het huwelijk een kind is geboren of op het ogenblik van het overlijden een kind ten laste is voor wie één van de echtgenoten kinderbijslag ontving;
• de langstlevende echtgenoot die uit de echt of van tafel en bed gescheiden is en die wettelijk of conventioneel onderhoudsgeld genoot ten laste van het slachtoffer;
• de kinderen zolang ze recht hebben op kinderbijslag en in elk geval tot de leeftijd van 18 jaar.
Ongehuwde, samenwonende gezinsleden komen niet in aanmerking voor de schadevergoeding.
Slachtoffers die aanspraak maken op een dergelijke vergoeding, mogen geen procedure meer inspannen tegen diegene die verantwoordelijk is voor de schade (bv. de omwonenden van een asbestfabriek).

Bron: Gezondheid.be. Asbestfonds. 20 april 2007.

Populaire posts van deze blog

Nieuwe publicatie: Verzameling van de rechtspraak over psychosociale risico's op het werk (2016-2023)

In een gezamenlijke inspanning hebben de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid en academici een uitgebreide verzameling samengesteld van rechtspraak gerelateerd aan psychosociale risico's op het werk. Dit document, dat de periode van 2016 tot 2023 beslaat, biedt inzicht in hoe rechtbanken omgaan met de gewijzigde wetgeving sinds 2014 over deze materie. Het is bedoeld om preventieadviseurs en anderen die met deze problematiek te maken hebben, direct naar relevante casussen en thema’s te leiden. Afbeelding: Studievoormiddag van de FOD Werkgelegenheid. Bron: Youtube. De toenemende relevantie van psychosociale risico's Met een historisch hoog aantal langdurig afwezige werknemers in België, onderstrepen psychosociale risico's op het werk – zoals stress, burn-out, en pesterijen – de noodzaak voor een effectieve aanpak en preventie. De wet van 4 augustus 1996, die werknemersbescherming biedt, en de significante wijzigingen in de wetgeving si

Controles op veiligheid van opblaasbare attracties

Opblaasbare attracties zoals springkastelen zijn een populaire aanvulling op ( bedrijfs )evenementen, maar recente incidenten en controles hebben veiligheidsproblemen aan het licht gebracht. Deze zorgen hebben geleid tot een aankondiging door de FOD Economie om toekomstige evenementen strenger te gaan controleren.   Veiligheidsrichtlijnen en regelgeving Aanbieders van opblaasbare structuren, zoals springkastelen en obstakelparcours, moeten de veiligheid van hun diensten garanderen. Dit houdt in dat zij zich moeten houden aan specifieke regelgeving, waaronder het Koninklijk Besluit betreffende de uitbating van speelterreinen en het Koninklijk Besluit voor de organisatie van actieve ontspanningsevenementen. Deze wetten stellen duidelijke eisen aan de veiligheid en het toezicht op deze attracties.   Veelvoorkomende veiligheidsproblemen Enkele van de meest zorgwekkende bevindingen door de FOD Economie omvatten: Onvoldoende schokdemping: Een geschikte schokdempende ondergr

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal