Doorgaan naar hoofdcontent

Ozon

In deze hekele tijden met steeds verontrustender berichten over de globale opwarming van de aarde hebben de meesten wel gehoord van ozon. Ozon is een molecule, bestaande uit drie atomen zuurstof. Het wordt gevormd onder invloed van ultraviolette straling en vormt zo de ozonlaag in de buitenste lagen van de atmosfeer. Het wordt ook geproduceerd bij elektrische ontladingen, zoals bij een blikseminslag. Het is trouwens de geur die men soms waarneemt in de buurt van zo'n ontlading, die aan de basis ligt van de naamgeving van ozon (het Griekse "ozein" betekent "ruiken").
Het normale molecule zuurstof, hetgene dat we inademen, bestaat uit twee atomen. Dit is al behoorlijk reactief - ik raad niet aan om een sigaret te staan paffen nabij een zuurstoftank (ik raad nooit aan om een sigaret te paffen, maar dat terzijde). Ozon is nog veel reactiever, en het is deze eigenschap welke het een nuttig desinfectans maakt. Het derde zuurstofatoom gaat reageren met stoffen in de celmembraan van bacteriën, waardoor de wand beschadigd raakt en de bacterie sterft. Ozon kan natuurlijk geen onderscheid maken tussen bacteriën en lichaamscellen. Hierdoor is het minder gezond om het spul in te ademen. De bovenste huidlagen bestaan uit dode cellen. Hier kan ozon dus geen kwaad. Maar bij inademing gaat het de longmucosa aantasten, wat kan leiden tot longoedeem en zelfs blijvende longschade. Het heeft nog een aantal andere onaangename eigenschappen, waar ik in de tekst hieronder iets verder over uitweid. Maar de conclusie is: best te vermijden.
Wat echter mijn petje compleet te boven gaat, is waarom sommige mensen hun vertrouwen stellen in ozontherapie. Er bestaan hier verschillende varianten van, maar meestal gaat men de "eigenbloedbehandeling" toepassen. Hierbij gaat men bloed aftappen, dit aan ozon blootstellen, en dan via een infuus terug toedienen. Het gebeurt ook dat men ozon via onderhuidse injecties toedient, of - dat is pas leuk - via de endeldarm. Je reinste kwakzalverij! "Het doodt bacteriën, dus is het goed voor de mens" is de dooddoener. Waarom gaat men dan niet javel opspuiten? Dat zal de beestjes pas goed te pakken nemen.
Ik vind het gewoonweg misdadig dat men de mensen gaat blootstellen aan zulk een zinloze en soms zelfs gevaarlijke "behandeling". Och, misschien moet ik het eerder beschouwen als een moderne aanvulling op de natuurlijke selectie. Diegenen met de beste overlevingskansen zullen hun gezondheid niet op het spel zetten met zulke onzin.

---
Chemische gevaren
Ozon ontleedt bij verwarming met vorming van zuurstof , dat het brandgevaar verhoogt. De stof is een sterk oxidatiemiddel en reageert hevig met brandbare en reducerende stoffen. Het reageert met alkenen, aromaten zoals aniline, ethers, broom, stikstofverbindingen en rubber waarbij schokgevoelige stoffen ontstaan. Het tast alle metalen behalve goud en platina aan.


Wijze van opname
De stof kan in het lichaam worden opgenomen door inademing.

Inademingsrisico
Een schadelijke concentratie van dit gas in de lucht zal snel worden bereikt bij het vrijkomen ervan.

Effecten bij kortstondige blootstelling
De stof is irriterend voor de ogen en de luchtwegen. Inademing van het gas kan longoedeem veroorzaken. Inademing van het gas kan op astma lijkende reacties teweeg brengen. De vloeistof kan bevriezing veroorzaken. De stof kan effecten hebben op het centraal zenuwstelsel , met als gevolg hoofdpijn, verzwakte waakzaamheid en prestaties.

De symptomen van longoedeem worden vaak pas na enkele uren merkbaar en zij worden verergerd door lichamelijke inspanning. Rust en geneeskundige observatie zijn daarom noodzakelijk. Onmiddellijke behandeling door een arts of een door deze laatste gemachtigd persoon, met gepaste geneesmiddelen voor inademing dient overwogen te worden. De symptomen van astma worden vaak pas na enkele uren merkbaar en zij worden verergerd door lichamelijke inspanning. Rust en geneeskundige observatie zijn daarom noodzakelijk. Iemand die tekenen van astma heeft vertoond tengevolge van de stof mag hieraan nooit meer worden blootgesteld.

Effecten bij langdurige of herhaalde blootstelling
De longen kunnen aangetast worden bij herhaalde of langdurige blootstelling aan het gas.

Grenswaarden
• TLV (licht werk): 0,1 ppm als TWA
• TLV (matig zwaar werk): 0,08 ppm als TWA
• TLV (zwaar werk): 0,05 ppm als TWA

De algemene grenswaarde in België voor kortstondige blootstelling (geldt voor een periode van 15 minuten) die niet mag worden overschreden bedraagt 0,1 ppm.

Bron: http://meta.fgov.be/pdf/pk/nlkfg03.pdf

Verplichte onderzoeken
Ozon staat in de Belgische wetgeving in de lijst van chemische agentia die vergiftigingen kunnen veroorzaken.
Voor elke agens in deze lijst wordt telkens vermeld:
• een exemplatieve lijst van de bijzondere onderzoeken
• de frequentie van het periodiek gezondheidstoezicht
De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer kiest een techniek waarvan de gevoeligheid en de aard beantwoorden aan de vereisten van de toestand. Bij gebrek aan een specifiek biologisch onderzoek voert de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer een klinisch onderzoek uit dat gericht is op de bijzondere bedreigde organen.

Bij blootstelling aan ozon is een jaarlijkse meting van de vitale capaciteit vereist. Dit is een weergave van de longinhoud.

Bij de werknemers van het bedrijf waarvoor ik deze informatie opstelde, wordt een jaarlijkse longfunctiemeting uitgevoerd. Hierbij worden drie parameters bepaald:
• FVC (forced vital capacity): inhoud van de longen
• FEV1 (forced expiratory volume in 1 second): snelheid van uitblazen
• PEF (peak expiratory flow): kracht van uitblazen

Deze parameters geven een goede weergave van de functie van de longen, en kunnen een achteruitgang van de longfunctie in een vroeg stadium objectiveren.

Populaire posts van deze blog

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Bescherming voor Brusselse huishoudhulpen: Wat er verandert

Het Brussels Parlement heeft recentelijk besloten de rechten en arbeidsomstandigheden van huishoudhulpen te versterken. Dit artikel beschrijft de kernpunten van deze ordonnantie en hoe deze de huishoudhulpen in Brussel beïnvloedt. Groeiende behoefte aan bescherming Brussel telt op dit moment 28.137 huishoudhulpen, waarvan 21.393 Brusselaars zijn. 95 procent van hen is vrouw, veelal van buitenlandse afkomst en met een lage opleiding. Zij verzorgen dagelijks de huishoudelijke taken van 116.162 gebruikers. Met zo'n omvangrijke groep is het duidelijk dat hun bescherming en welzijn van het grootste belang zijn, zo stelt Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt (DéFI) via zijn ordonnantie.   Opleiding en begeleiding Een kenmerk van de nieuwe regelgeving is de focus op opleiding. Elke nieuwe werknemer in de sector moet een initiële opleiding van 9 uur ondergaan, gevolgd door een jaarlijkse verplichte opleiding van 16 uur. Ter ondersteuning hiervan zullen bedrijven hun werkn

Organic Dust Toxic Syndrome (ODTS)

De term Organic Dust Toxic Syndrome werd voor het eerst in 1985 gebruikt. De aandoening, die is gekenmerkt door griepachtige verschijnselen, geeft doorgaans geen blijvende schade.   ODTS? Toxische inhalatiekoorts veroorzaakt door een plotse blootstelling aan hoge dosissen organisch stof werd al in de jaren 70 in de medische literatuur beschreven. Op een symposium in 1985 werd voor het eerst de term Organic Dust Toxic Syndrome (oftewel Toxisch Organisch Stof Syndroom) geopperd. De aandoening is gekenmerkt door griepachtige verschijnselen met soms ook klachten van de longen die één tot vijf dagen aanhouden, en geeft doorgaans geen blijvende schade. Oorzaak ODTS kan optreden in allerlei werksituaties en beroepen met blootstelling aan organisch stof (zie kader). ODTS wordt veroorzaakt door een plotse en hoge blootstelling aan stof van organische oorsprong dat grote hoeveelheden bacteriën en/of schimmels bevat. De bacteriën bevatten endotoxinen, en de schimmels mycotoxinen (mee