Doorgaan naar hoofdcontent

Ozon

In deze hekele tijden met steeds verontrustender berichten over de globale opwarming van de aarde hebben de meesten wel gehoord van ozon. Ozon is een molecule, bestaande uit drie atomen zuurstof. Het wordt gevormd onder invloed van ultraviolette straling en vormt zo de ozonlaag in de buitenste lagen van de atmosfeer. Het wordt ook geproduceerd bij elektrische ontladingen, zoals bij een blikseminslag. Het is trouwens de geur die men soms waarneemt in de buurt van zo'n ontlading, die aan de basis ligt van de naamgeving van ozon (het Griekse "ozein" betekent "ruiken").
Het normale molecule zuurstof, hetgene dat we inademen, bestaat uit twee atomen. Dit is al behoorlijk reactief - ik raad niet aan om een sigaret te staan paffen nabij een zuurstoftank (ik raad nooit aan om een sigaret te paffen, maar dat terzijde). Ozon is nog veel reactiever, en het is deze eigenschap welke het een nuttig desinfectans maakt. Het derde zuurstofatoom gaat reageren met stoffen in de celmembraan van bacteriën, waardoor de wand beschadigd raakt en de bacterie sterft. Ozon kan natuurlijk geen onderscheid maken tussen bacteriën en lichaamscellen. Hierdoor is het minder gezond om het spul in te ademen. De bovenste huidlagen bestaan uit dode cellen. Hier kan ozon dus geen kwaad. Maar bij inademing gaat het de longmucosa aantasten, wat kan leiden tot longoedeem en zelfs blijvende longschade. Het heeft nog een aantal andere onaangename eigenschappen, waar ik in de tekst hieronder iets verder over uitweid. Maar de conclusie is: best te vermijden.
Wat echter mijn petje compleet te boven gaat, is waarom sommige mensen hun vertrouwen stellen in ozontherapie. Er bestaan hier verschillende varianten van, maar meestal gaat men de "eigenbloedbehandeling" toepassen. Hierbij gaat men bloed aftappen, dit aan ozon blootstellen, en dan via een infuus terug toedienen. Het gebeurt ook dat men ozon via onderhuidse injecties toedient, of - dat is pas leuk - via de endeldarm. Je reinste kwakzalverij! "Het doodt bacteriën, dus is het goed voor de mens" is de dooddoener. Waarom gaat men dan niet javel opspuiten? Dat zal de beestjes pas goed te pakken nemen.
Ik vind het gewoonweg misdadig dat men de mensen gaat blootstellen aan zulk een zinloze en soms zelfs gevaarlijke "behandeling". Och, misschien moet ik het eerder beschouwen als een moderne aanvulling op de natuurlijke selectie. Diegenen met de beste overlevingskansen zullen hun gezondheid niet op het spel zetten met zulke onzin.

---
Chemische gevaren
Ozon ontleedt bij verwarming met vorming van zuurstof , dat het brandgevaar verhoogt. De stof is een sterk oxidatiemiddel en reageert hevig met brandbare en reducerende stoffen. Het reageert met alkenen, aromaten zoals aniline, ethers, broom, stikstofverbindingen en rubber waarbij schokgevoelige stoffen ontstaan. Het tast alle metalen behalve goud en platina aan.


Wijze van opname
De stof kan in het lichaam worden opgenomen door inademing.

Inademingsrisico
Een schadelijke concentratie van dit gas in de lucht zal snel worden bereikt bij het vrijkomen ervan.

Effecten bij kortstondige blootstelling
De stof is irriterend voor de ogen en de luchtwegen. Inademing van het gas kan longoedeem veroorzaken. Inademing van het gas kan op astma lijkende reacties teweeg brengen. De vloeistof kan bevriezing veroorzaken. De stof kan effecten hebben op het centraal zenuwstelsel , met als gevolg hoofdpijn, verzwakte waakzaamheid en prestaties.

De symptomen van longoedeem worden vaak pas na enkele uren merkbaar en zij worden verergerd door lichamelijke inspanning. Rust en geneeskundige observatie zijn daarom noodzakelijk. Onmiddellijke behandeling door een arts of een door deze laatste gemachtigd persoon, met gepaste geneesmiddelen voor inademing dient overwogen te worden. De symptomen van astma worden vaak pas na enkele uren merkbaar en zij worden verergerd door lichamelijke inspanning. Rust en geneeskundige observatie zijn daarom noodzakelijk. Iemand die tekenen van astma heeft vertoond tengevolge van de stof mag hieraan nooit meer worden blootgesteld.

Effecten bij langdurige of herhaalde blootstelling
De longen kunnen aangetast worden bij herhaalde of langdurige blootstelling aan het gas.

Grenswaarden
• TLV (licht werk): 0,1 ppm als TWA
• TLV (matig zwaar werk): 0,08 ppm als TWA
• TLV (zwaar werk): 0,05 ppm als TWA

De algemene grenswaarde in België voor kortstondige blootstelling (geldt voor een periode van 15 minuten) die niet mag worden overschreden bedraagt 0,1 ppm.

Bron: http://meta.fgov.be/pdf/pk/nlkfg03.pdf

Verplichte onderzoeken
Ozon staat in de Belgische wetgeving in de lijst van chemische agentia die vergiftigingen kunnen veroorzaken.
Voor elke agens in deze lijst wordt telkens vermeld:
• een exemplatieve lijst van de bijzondere onderzoeken
• de frequentie van het periodiek gezondheidstoezicht
De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer kiest een techniek waarvan de gevoeligheid en de aard beantwoorden aan de vereisten van de toestand. Bij gebrek aan een specifiek biologisch onderzoek voert de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer een klinisch onderzoek uit dat gericht is op de bijzondere bedreigde organen.

Bij blootstelling aan ozon is een jaarlijkse meting van de vitale capaciteit vereist. Dit is een weergave van de longinhoud.

Bij de werknemers van het bedrijf waarvoor ik deze informatie opstelde, wordt een jaarlijkse longfunctiemeting uitgevoerd. Hierbij worden drie parameters bepaald:
• FVC (forced vital capacity): inhoud van de longen
• FEV1 (forced expiratory volume in 1 second): snelheid van uitblazen
• PEF (peak expiratory flow): kracht van uitblazen

Deze parameters geven een goede weergave van de functie van de longen, en kunnen een achteruitgang van de longfunctie in een vroeg stadium objectiveren.

Populaire posts van deze blog

Cyanide

En nog eens een strikt arbeidsgeneeskundig blogartikel. Een van de aan mij toegewezen bedrijven heeft informatie gevraagd over cyanides. Redelijk gespecialiseerde informatie wellicht, maar relevant voor bedrijven die met blauwzuur werken. En om collega's arbeidsgeneesheren en preventieadviseurs het opzoekwerk te besparen, maak ik de tekst ook maar publiek. --- CYANIDE 1. Fysische en chemische eigenschappen HCN Heerlijk verfrissend... eh, ruik ik amandelen? HCN is een kleurloze vloeistof of kleurloos gas met de karakteristieke geur van bittere amandelen. HCN gas en vloeistof zijn mengbaar met water en oplosbaar in ethanol en ether. Het kook- en smeltpunt van HCN zijn respectievelijk 25,70°C en -13,24°C. HCN wordt gebruikt als ontsmettings- of desinfectiemiddel, of in chemische syntheses. NaCN en KCN De zouten NaCN en KCN zijn witte, kristallijne vaste stoffen met een lichte amandelgeur. Het smeltpunt van NaCN is 560°C en van KCN 620-635°C. KCN is goed oplosbaar i

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal