Doorgaan naar hoofdcontent

Besolv

Een nieuw product gebruikt op de werkvloer. Is het gevaarlijk? Moeten er speciale maatregelen genomen worden? Die vraag krijg ik regelmatig van bedrijven. Soms maak ik aanmerkingen op de veiligheidsfiches. Soms stuur ik een mail door. Zoals voor het product Besolv.
---
1. N-methyl-2-pyrrolidon


Het product Besolv bevat voornamelijk N-methyl-2-pyrrolidon (50-100%). Dit product is irriterend voor de ogen (R36) en de huid (R38). Het product is brandbaar (bij brand komen ook giftige dampen vrij) en boven 96°C ontplofbaar.

Bij blootstelling kan het aanleiding geven tot
• hoofdpijn
• droge huid en roodheid (! het kan door de huid opgenomen worden in het lichaam)
• rode en pijnlijke ogen, troebel zicht

Wijze van opname
De stof kan in het lichaam worden opgenomen door inademing en doorheen de huid.
Een voor de gezondheid schadelijke verontreiniging van de lucht, zal niet of slechts zeer traag worden bereikt bij verdamping van deze stof bij 20°C, bij sproeien echter veel sneller.

Effecten bij kortstondige blootstelling
De stof is irriterend voor de ogen en de huid. Als deze vloeistof wordt ingeslikt en daarna in de luchtwegen terecht komt, kan chemische longontsteking ontstaan.

Effecten bij langdurige of herhaalde blootstelling
Herhaald of langdurig huidcontact kan huidontsteking veroorzaken. Dierproeven tonen aan dat deze stof mogelijk schadelijk is voor de voortplanting bij de mens.
N-Methyl-2-pyrrolidon versterkt bovendien de doordringbaarheid van de huid voor andere stoffen.

Er zijn niet voldoende gegevens bekend over de uitwerking van deze stof op de gezondheid van de mens, daarom is uiterste voorzichtigheid geboden.


2. D-limoneen
In mindere mate komt ook D-limoneen of sinaasappelterpeen in het product Besolv voor (2,5-9%). Dit product is ontvlambaar (R10) en boven 48°C ontplofbaar. Het is irriterend voor de huid (38), en kan bij huidcontact overgevoeligheid veroorzaken. Het is tevens milieugevaarljik (R50/53).

Bij blootstelling kan het aanleiding geven tot
• roodheid van de huid
• roodheid van de ogen

Wijze van opname
Het product kan in het lichaam worden opgenomen door inademing van een aërosol, doorheen de huid en door inslikken.
Het is niet geweten hoe snel een voor de gezondheid schadelijke concentratie in de lucht wordt bereikt bij verdamping van deze stof bij 20°C.

Effecten bij kortstondige blootstelling
De stof is matig irriterend voor de ogen en de huid.

Effecten bij langdurige of herhaalde blootstelling
Herhaald of langdurig contact kan de huid gevoelig maken.


Dr. Edelhart Y. Kempeneers

Preventieadviseur - Arbeidsgeneesheer

Encare Prevent

Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Goed nieuws en slecht nieuws

Wat wil je het eerste horen? "Okee, ik heb goed nieuws en slecht nieuws." Je hebt deze zin ongetwijfeld zelf al eens gebruikt. Ik zelf ook; als arts, als ouder en als manager. En waarschijnlijk heb je dezelfde neiging als ik: je begint liefst met het goede nieuws. "Okee, even de resultaten overlopen. Laat ons beginnen met het positieve..." (vriendelijke glimlach) "Ja, algemeen beschouwd waren je jaarresultaten heel goed. Zoals je kunt zien in deze grafiek, scoor je duidelijk boven het gemiddelde, op alle gemeten parameters. Maar -" "Wat zijn parameters, papa?" Tja, mijn jongste dochter is nog maar net vier, ik moet regelmatig dergelijke woorden uitleggen.  Maar plaats jezelf eens in de positie van een student die de uitslag van haar testscores gaat krijgen, of een patiënt die van zijn dokter de resultaten van een bloedanalyse te horen zal krijgen. Denk er echt over na. Wat wil je het eerste horen, het goede nieuws of het slechte ni

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal